Niekiedy podróżujemy w wielkiej tubie [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 4 opinie.

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych no­gach...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 sierpnia 2018, 17:37

Cza­sami nie ma­my wpływu na kon­serwo­we wa­run­ki, al­bo godzi­my się na podróż w puszce Pandory...
Os­tatnio le­ciałem Air­bu­sem... ktoś po­myśli, że luk­sus, ale to tyl­ko śledź w so­sie włas­nym... fo­tele mo­cowa­ne dla ludzi o wzroście do 1,60...
Poz­dra­wiam. :) 

dobry 

Dla­tego war­to uni­kać tłumów i na­wet słono płacić za dob­re to­warzys­two, kom­fort życia w nieza­leżności, życia w jak naj­wiek­szym stop­niu na włas­nych warunkach. 

Świet­ne Piot­rze. Za­bieram i poz­dra­wiam ciepło. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony