Niekiedy podróżujemy w wielkiej tubie [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 4 opinie.

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych no­gach...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 sierpnia 2018, 19:37

Cza­sami nie ma­my wpływu na kon­serwo­we wa­run­ki, al­bo godzi­my się na podróż w puszce Pandory...
Os­tatnio le­ciałem Air­bu­sem... ktoś po­myśli, że luk­sus, ale to tyl­ko śledź w so­sie włas­nym... fo­tele mo­cowa­ne dla ludzi o wzroście do 1,60...
Poz­dra­wiam. :) 

dobry 

Dla­tego war­to uni­kać tłumów i na­wet słono płacić za dob­re to­warzys­two, kom­fort życia w nieza­leżności, życia w jak naj­wiek­szym stop­niu na włas­nych warunkach. 

Świet­ne Piot­rze. Za­bieram i poz­dra­wiam ciepło. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

finezja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]