Niekiedy podróżujemy w wielkiej tubie [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 4 opinie.

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych no­gach...

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2018, 17:37

Cza­sami nie ma­my wpływu na kon­serwo­we wa­run­ki, al­bo godzi­my się na podróż w puszce Pandory...
Os­tatnio le­ciałem Air­bu­sem... ktoś po­myśli, że luk­sus, ale to tyl­ko śledź w so­sie włas­nym... fo­tele mo­cowa­ne dla ludzi o wzroście do 1,60...
Poz­dra­wiam. :) 

dobry 

Dla­tego war­to uni­kać tłumów i na­wet słono płacić za dob­re to­warzys­two, kom­fort życia w nieza­leżności, życia w jak naj­wiek­szym stop­niu na włas­nych warunkach. 

Świet­ne Piot­rze. Za­bieram i poz­dra­wiam ciepło. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

finezja

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza