nie dorównam aniołom kolorem oczu błękitem [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 14 opinii.

Pielgrzym

nie dorównam aniołom
ko­lorem oczu
błęki­tem koszuli

już nie dla mnie ta ra­dość skrzydlata
która zniknęła ulot­nością cienia

wbrew wscho­dom wszys­tkich słońc
ser­ce i księżyc
z te­go sa­mego są kamienia

i co­raz trud­niej mi iść przed siebie
środ­kem spo­pielałego nieba

wiersz
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 10:19

Aż bo­je się po­myśleć, jak bar­dzo bez­wartościowe byłyby mo­je tek­sty, gdy­byście nie chcieli przy nich choć chwilkę przy­siąść i poświęcić swój cen­ny czas na przeczy­tanie, sko­men­to­wanie, własną ref­lek­sję lub choćby złożenie mi pro­pozyc­ji nie do od­rzu­cenia [jak po­niżej] :) 
Bar­dzo dziękuję za każde z tych rzeczy.

I poz­dra­wiam Was ser­decznie :) 

Jak zwyk­le urze­kasz każdym słowem Ad­nachielu :))

Poz­dra­wiam :))) 

Ha­ha :D
Madź bałamu­ci be­zus­tannie i co gor­sza... bez­wied­nie. :P... Chy­ba... ;)
Ja cichut­ko siedzę i nie przeszkadzam, podzi­wiam tyl­ko piękno. :)) 

Heh, widzę iż [nie]mo­ral­nych pro­pozyc­ji ciąg dal­szy nastąpił sam :)
Ale... Czyżby nasza dro­ga eM., chciała nas już do reszty zbałamu­cić?
Ja człowiek sil­nej wo­li i nies­te­ty na trójkącik zgodzić się nie mogę :D 

:)) 

To ja przy­cupnę obok, sa­ma jes­tem ciekawa;)
Mam nadzieję, że Gos­po­darz nas nie wyrzu­ci za ten spam:) 

Madź, to ja so­bie wy­god­nie przy­cupnę i po­podzi­wiam wszys­tko, co przed na­mi do tej po­ry uk­ry­wałaś. ;))
Nie przes­ta­waj. :P:)) 

Czy­tam i oczom nie wierzę 69x2?
Spo­ro jeszcze mam do odkrycia;))

Niewątpli­we jed­na z nich ma aniel­skie, dru­ga - smocze oblicze!
Wszak jed­no i dru­gie skrzydlate:)
Cze­kam na ciąg dal­szy, wierząc, że nastąpi, niep­rawdaż Panowie?;) 

Ha­haha­ha, sam ty­tuł o mało mnie nie za­bił :) 
Przez anieli­ce [czyt.diab­li­ce] upa­dały naj­wspa­nial­sze króles­twa, ale... naj­wy­raźniej było war­to :))

Dzięki Mis­trzu, dob­rej no­cy :) 

Tak, dziś ko­bieta z brodą jest normą, chy­ba założę mi­ni, bo też się czuję niemęsko. :D
Tyl­ko ta... de­pilac­ja mnie prze­raża. :D
69 ob­licz Ad­nachiela... no to te­raz anieli­ce Ci żyć nie dadzą. :P
Miłego wie­czo­ru. :)) 

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:57wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:55Cris sko­men­to­wał tek­st Sens życia

dzisiaj, 11:32czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:19wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najlepiejwychodzichoćbytylkoimprowizowanascena be­zudziału up­rzedzeńw men­talności­suf­le­ra

dzisiaj, 11:17Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 11:15wdech sko­men­to­wał tek­st Ulicami twe­go mias­ta

dzisiaj, 11:14Cris sko­men­to­wał tek­st Tworzysz swój świat lub [...]

dzisiaj, 11:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wdówka jest czuła na [...]

dzisiaj, 11:11wdech sko­men­to­wał tek­st Czasami by­watez­także uza­leżnienie sta­je [...]