mówiłeś że jest nam [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 18 opinii.

tamtej dziewczynie

mówiłeś że jest nam pisane
że nie ma in­ne­go wyjścia
nic nam nie sta­nie na drodze
choć cały świat między nami

gu­biłam się
czy­tając w gwiazdach
to­piłam smut­ki w wierszach

cze­kałam na pro­gu serca
wyszedłeś in­ny­mi drzwiami

wiersz
zebrał 14 fiszek • 1 lutego 2018, 08:03

wy­lany smu­tek ,ale jakże pięknie ujęty :)

Ciepełka M :) 

Dziękuję, Ka­rola, miło to czytać.;) 

smut­ny, piękny wier­sz - do­tyka duszy 

Mill! Gdzieś Ty się podziewał?! Ja­ka miła niespodzianka:) 

...śliczny ... poz­dra­wiam :* 

Tym ra­zem Wy się pięknie uzupełniacie;-)
Zgadzam się z Wa­mi, a jed­nak różne dro­gi nas wiodły do te­go szczęścia.
Ko­loro­wych snów! 

Tyl­ko proszę aby wyob­raźnią nie wy­biegać za da­leko i po­zos­tać w sferze ro­man­tyzmu, który również zobowiązuje...
Piękno również jest stałe, cho­ciaż po­wiadają - tkwi w oczach pat­rzące­go, czy­tające­go, czującego...

Dob­rej no­cy :-))) 

To chy­ba tym ra­zem ja na ko­zet­ce so­bie po­leżę :))
Bo mówią żem ro­man­tyk, a szczęśli­wym na­wet, gdy trze­ba wspólnie przet­rwać smu­tek i trud.
Dob­rej no­cy Kocha­ni, ja idę usy­piać bliźniaki :)) 

Co ko­men­tarz, ro­bi się jaśniej...
Jed­nakże, ja zno­wu mało ro­man­tycznie, real­nie, prak­tycznie...

Jeżeli już się od­najdą i fak­tycznie są dwiema połówka­mi, nie poz­wolą się roz­dzielić dob­ro­wol­nie. To niedob­ro­wol­ne roz­dziele­nie to "mor­der­stwo".
Dwie [...] — czytaj całość

Tak, to ci niewyśnieni fiz­jo­logom. :D
Są na nich le­kar­stwa, cho­ciaż ich sku­teczność jest porówny­wal­na do pi­gułki an­tysmo­gowej. :P
Po­zos­tałe me­tody ku­rac­ji są niele­gal­ne, kosztow­ne i tuczące. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]