mój przyjaciel z dzieciństwa [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

mój przy­jaciel z dzieciństwa
i je­go młod­sza siostra

on pu­cołowa­ty radosny
z uniesieniem na życzli­wej twarzy
wy­mawia mo­je imię chwy­ta za ramię
na je­go po­liczki wzbiera rumieniec

ona - mała dziew­czyn­ka z wadą wymowy
roz­bu­jana na huśtaw­ce
od­pycha się klap­ka­mi od ziemi
ciepły wiet­rzyk chwy­ta w lo­cie jej chichot
oz­da­bia nim bal­ko­ny jak wiszące ogrody

przychodzi ich ojciec
spo­koj­ny opa­nowa­ny
mówi że czas wracać
śmieje się dobrodusznie

niedługo potem
w awan­turze domowej
prze­bije matkę nożem
i wys­koczy z trze­ciego piętra

spad­nie pod mo­je okno

a moi przy­jaciele odejdą

nikt z nas o śmier­ci
wte­dy jeszcze nie roz­ma­wiał

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2019, 10:34

Początek ka­pital­ny, ten opis. Całość oczy­wiście cieka­wa i na nasze czasy. 

I to jest właśnie tchnienie tej praw­dzi­wości, którą spot­kać w tym miej­scu co­raz trudniej.
Szczęście, ma­my jeszcze Two­je wiersze.
War­to wra­cać do Twoich tek­stów. War­to się w nie wsłuchać.
Ave bra­cie! :) 

Kom­plet­nie bez nadziei, bo ludziom szczęście nie wystarczy 

Pięknie opo­wie­dziana dra­matyczna his­to­ria rodzin­na i ko­leżeńska, raczej py­tająca, choć chy­ba bez nadziei na zwrot ak­cji całej ludzkości w kierun­ku spo­koj­ne­go szczęścia z dużą dozą często po­dawa­nej rozkoszy, 

i auten­tyczne, niestety 

Ja­kie to jest smut­ne, a jed­nocześnie niesamowite.. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]