jakże pięknie jak daleko - [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 12 opinii.

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- ser­ce

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 stycznia 2018, 11:44

Przy po­ran­nej "Ka­wusi" ta­ka ref­lek­sja bar­dzo miła :) dziękuję :)

Poz­dra­wiam Ad­nachielu :) 

U Ciebie Ad­nachiel­ku nie tyl­ko piękniej, ale... cu­dow­nie się zat­rzy­mac w słowach od­bi­jających sie z echem po moim małym ser­cu... ♡ 

Wi­taj M;)Wie­działam ja­kie będiesz miał tu gro­no zac­nych pi­sarzy,więc ja tyl­ko zab­rałam twój wier­sz by wra­cać do niego zos­ta­wiając me­lodię za­miast ko­men­tarza, która tak bar­dzo mi do te­go pa­sowała,cieszę się że Ci sie spo­dobała;)a pro­po ka­wy nie ma z kim pić już:-)))ja­kaś tu os­tatnio to miej­sce opus­toszało ;( zos­ta­wiam ciepło i dob­re myśli;) 

Gdzie wzrok nie sięga, tam za­niosą skrzydła i wte­dy prze­konasz się,
że jej nie da się roz­trwo­nić. :)
Piękne.
Dob­ra­noc. :)) 

Wi­tam Wszystkich!
A te­raz po ko­lei :))

Ka­ti, mo­ja dro­ga Ka­ti, ser­decznie dziękuję Ci za wpis pod­party mu­zycznym argumentem.
Pa­suje ideal­nie, niep­rawdaż?
Ale my tak ma­my, że na­wet kawę pi­jemy taką samą :))
Poz­dra­wiam :)

Iwon­ko, promyku, [...] — czytaj całość

Cóż na­pisać, sko­ro wszys­tko na­pisałeś :) 

Bra­wo!
:)) 

To praw­da jak tu pięknie...
Piękna oko­lica, piękny pejzaż wspom­nień i tyl­ko to ser­ce połama­ne jak chleb...
Ale miłość się mnoży, gdy jest dzielo­na, więc nie da się jej roztrwonić.
"Gdzie bo­wiem jest twój skarb, tam będzie i ser­ce twoje." 

sen­ty­men­talnie , de­likat­nie z nostalgia 

Jakże by inaczej niż świet­liście... nas­tro­jowo z głębi włas­ne­go ser­ca wprost do in­nych serc. To jest naj­cenniej­szy czas co zat­rzy­muje na chwilę zadumy.
Pięknie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]