Jak byłam dzieckiem lubiłam [...] – chrupcia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest chrupcia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Twarze smutku

Jak byłam dziec­kiem lu­biłam się ba­wić lal­ka­mi
I myślałam, że chłop­cy zaw­sze dają dziew­czynką kwiat­ki.
Smu­tek przy­bierał wte­dy formę za­kaza­nego cias­tka.
A kiedy byłam star­sza myślałam, że przy­jaciółka nig­dy nie odej­dzie i zos­ta­nie na zaw­sze.
Ra­zem będziemy się od­wie­dzać i przy­jaźnić tak na zaw­sze.
Jed­nak na zaw­sze stra­ciło swoją ważność.
Smu­tek przy­bierał wte­dy pos­tać zbyt krótkich rozmów z nią.
Kiedy do­rosłam do­wie­działam się, że miłość to nie tyl­ko sa­me piękne chwi­le, a chłop­cy nie zaw­sze dają kwiat­ki.
Zauważyłam jak kruchy może być człowiek.
Jak w trum­nie spoczy­wa ciało człowieka, które­go się bar­dzo kochało, a który już nig­dy więcej się do mnie nie odez­wie i nie uśmie­chnie tym opiekuńczym i pełnym miłości spoj­rze­niem.
Smu­tek przy­bierał wte­dy pos­tać niedo­kończo­nych rozmów.
Niedaw­no zauważyłam jak ciężko być sobą w tym świecie teat­ru,
Jak mas­ki ciężko się no­si i ro­la już do mnie nie pa­suje.
Także, że nieod­wza­jem­niona miłość po­woli wy­niszcza i po­wodu­je drob­ne pęknięcia na ser­cu, . 
Smu­tek przy­bierał wte­dy pos­tać wewnętrznej pustki.
Te­raz dos­trze­gam jak piękna może być miłość.
Jak gdzieś w środ­ku coś dziw­ne­go we mnie jest.
Jak uśmiech po­jawia się sam wys­tar­czy tyl­ko myśl.
Dos­trze­gam także, że nie jest ona dla tchórzy i pot­rze­ba więcej niż uczu­cia.
Dos­trze­gam, że jest ona piękna, ale skom­pli­kowa­na i in­na niż nasze dziecięce marze­nia,
Smu­tek przy­biera te­raz pos­tać pochłaniającej tęskno­ty.
Tęskno­ty, która jest piękno-gorzka.

Bo pięknie tęsknić za kimś kto nie jest tyl­ko marze­niem.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2019, 21:16

Bo miłość, to... wie­czna tęsknota...
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]