ilekroć ktoś ci powtarza abyś [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 7 opinii.

odległości

ilek­roć ktoś ci powtarza
abyś nab­rał dys­tansu do siebie - uważaj
bo można od­biec od swo­jego ciała tak daleko
że pew­ne­go dnia zapomnisz
rysów włas­nej twarzy
cha­rak­te­ru pis­ma palców na wietrze

przes­ta­niesz słyszeć de­likat­ne załamania
w głosie
gdy mówisz o wzrusze­niach zdarzeń drob­nych
jak od­wołana pre­miera smutku
czy przeżeg­na­ny deszczem szalik

nie odróżnisz więcej u siebie
krzy­ku złości od krzy­ku za złością
dreszczy zim­na od dreszczy strachu przed zimnem
łzy niosącej sól
od łzy co dźwi­ga wodę
jak parasol

a co is­totniej­sze po­nad wszystko
gdy będziesz za daleko
możesz nie zdążyć w porę ucałować
ra­ny po kamieniu
rzu­cone­go przez ko­goś żartobliwie

i dos­trzeżesz ją dopiero
gdy za­każenie wda ci się głębo­ko i owinie
wężem cias­no wokół ser­ca

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2019, 17:43

Cza­sem tak człowiekiem coś rzu­ci o ścianę, że się zdra­puje godzi­nami ;) 

Piękny ko­men­tarz Onejka 

Pięękny ! doj­rzały, aż pachnie z każdym wer­sem bar­dziej, wni­ka w sza­re komórki i...zos­ta­je ! 

Kur­de, za­pom­niałem, że już ten wier­sz wsta­wiałem :D 

Alic­jo, ja zwyk­le nie mam pojęcia co mam od­pi­sać na ta­kie słowa, dla­tego tak lu­bię poezję, bo w niej autor nie po­winien być dos­trze­gany. Chciałbym żeby sam wier­sz zdjął ka­pelusz i po­wie­dział coś mądre­go, ale ten tu­taj już się na­gadał, skończył wątek, ub­rał płaszcz i zniknął... 

Jeśli o mnie chodzi to nr je­den jest wier­sz "żeg­na­nie"...ale i ten jest równie piękny... 

Cu­dow­ny...je­den z lep­szych...Chylę czoła... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]