godność to w polsce [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 3 opinie.

***

god­ność
to w pol­sce ta­kie piękne słowo

ko­wal­ski zno­si cho­robę godnie
to znaczy grzecznie przy zgaszo­nym świetle
nie nap­rzyk­rzając się polityce
nie or­ga­nizując strajków

przy­tula łkające­go syna
mówi że chce zdążyć przy­goto­wać wielkanoc
nim odejdzie
by pan je­zus mógł zstąpić
przyszyć nadziei am­pu­towa­ne ręce

al­bo gdy z po­wodu przeludnienia
na szpi­tal­ny korytarz
wys­ta­wiono łóżka
za­leca się przechodzić obok
jak naj­godniej najciszej
nie pat­rzeć natrętnie
na zwi­niętych ze wsty­du ludzi
bla­de dłonie spo­między plas­ti­kowych rurek
ani gry­masy na zlęknionych twarzach

god­ność
ob­leczmy to słowo w inne
niech będzie miłość
niech będzie litość
jeśli już musimy

god­ność po pol­sku to zbyt często bezradność
ko­lej­ny pom­nik dla bo­haterów
co umar­li lub umierają
kiedy nie ma już nic więcej
po­za

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 maja 2019, 21:38

Piekiel­na trójca nies­pełnienia... god­ne życie, god­ne upo­sażenie, god­na śmierć...
Poz­dra­wiam. :) 

Ja mam wrażenie cza­sami, że mo­je wa­lory ducho­we wy­dalają ja­kimiś za­pach, który może od­straszać, przez co ludzie od­wra­cają wzrok by nie czuć dys­komfor­tu. Poczu­cie włas­nej war­tości nie jest dla in­nych godziwą monetą... 

co na­pisać...? cze­kam na to­mik, z zachwy­tem dla talentu 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]