dzień powoli domyka drzwi ustępując [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 17 opinii.

w zimowym letargu

dzień po­woli do­myka drzwi
ustępując ciszy nocnej
nim ra­nek ko­lej­ne otworzy

a ja
gdzieś po­między było a będzie

więc

nie py­taj mnie o jutro
gdy dzień dzisiejszy
jeszcze słońca nie pożegnał

i wciąż

we wczo­raj­szych pocałunkach
za­wie­szo­na tkwię

zacze­kaj na mnie
może
powrócę wraz z wiosnąto je­den z 9 moich wier­szy, który zna­lazł się w An­to­logii IV "Wszys­tkie dro­gi do jed­ne­go ser­ca"

OdtwórzDziękuję Wszys­tkim, którzy mnie wspiera­li i po­maga­li w sta­wianiu pier­wszych kroczków :)))))

An­na Kra­marz

wiersz
zebrał 42 fiszki • 21 maja 2013, 00:24

:))) dziękuję Ines i wza­jem­nie spo­koj­nej :) 

:)) Piękno war­to czy­tać, by ser­ce i dusza kar­miły się ciepłem Słoneczko :)) Dzięku­je i spo­koj­nej no­cy :)) 

Ines nie ma za co :) to mnie jest miło, że chcesz mieć parę moich ut­worów za­pisa­nych dru­kiem :) a w An­to­logii jest wiele pięknych wier­szy o miłości moich ko­leżanek i ko­legów z por­ta­lu :) buziaki 

:)) Dzięku­je Aneczko Bu­ziaki :)) 

Ines dziękuję :) oczy­wiście i będzie mi miło po­daro­wać Ci jeśli tyl­ko chcesz :) wza­jem­nie poz­dra­wiam życząc miłego wie­czor­ku :) buziaki 

Cieszę się Aniu ra­zem z tobą cud­nie będzie poczy­tać twój to­mik mam nadzieje, że je­den przy­pad­nie mi w udziale :))
Bu­ziaki i spo­koj­ne­go wie­czo­ru pa pa :)) Poz­dra­wiam :)) li­da . 

Dziękuję Mar­ci­nie :) to żaden suk­ces, ot miałam szczęście tra­fić z faj­ny­mi i dob­ry­mi Poeta­mi do An­to­logii na in­nym por­ta­lu :) ale nie zap­rzeczę, że się cieszę, bo się te­go nie spodziewałam, że kiedy­kol­wiek coś co na­piszę dru­kiem za­pachnie :) 

Ab­so­lut­nie nie będę py­tał o jut­ro :) a dziś dołączam do gra­tulac­ji, po­kazać światu swoją poezję, to niewątpli­wie suk­ces Aniu, wiel­kie bra­wa również za ten wier­sz ;) 

Wi­taj Grażyn­ko :) miło mi, a ja właśnie chcę podzięko­wać To­bie za cier­pli­wość i cen­ne ra­dy ja­kie mi da­wałaś oraz za to, że byłaś mo­ja nau­czy­cielką i ko­rek­torką gdy sta­wiałam tu pier­wsze kro­ki...już kiedyś Ci podzięko­wałam wier­szem "Róża dla Ciebie wyr­wa­na je­sieni" , a te­raz w podzięce prześlę Ci obieca­ny to­mik :) 

Odsubskrybuję 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń