Do Panteonu Łatwiej nam było [...] – Mr.Dreamer

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mr.Dreamer — zgromadziliśmy 0 opinii.

Do Panteonu Ludzi Upadłych

Do Panteonu
Łat­wiej nam było być chłop­cem w pa­sias­tej koszuli
Niż w przes­trze­ni byt swój przedłużać bez­sensow­nie
Jed­nak nie chce­my ani cier­pieć ani działać i tak tkwi­my w absurdzie
Za­wie­sze­ni w bur­dzie na ha­kach włas­nych marzeń
Nieja­ko chmur­nych górno­lot­nych wizualizacji
Co na­leży do­dać po spac­ji że ta karuzela
Ab­surdem wyżej naz­wa­na ni­jak się ma do prawdy
Łat­wiej będzie śmierć ogłosić
Zagładę wszel­kiej poez­ji
Ka­tas­trofę ewo­lucyjną i kas­trację myśli
Pat­rzeć nam na­leży po­zytyw­ne as­pekty ta­kiej de­cyz­ji
Skończy­my wy­lewać żale i smut­ki
Pójdziemy in­ny­mi ścieżka­mi
Przes­ta­niem być śmieciami

Długi ten mój wywód chciałbym tu­taj poszerzyć
Formą i treścią się zabawić
Żeby łat­wiej wam było w mo­je słowa uwie­rzyć
By zmącić pod­sta­wy waszej logiki
Spróbuję na wszys­tkie bo­gi siły moje
Nie posługi­wać się języ­kiem li­ryki
Za długi mój wstęp przepraszam
Gdy­by to żar­tem nie było już wzbi­li by się wraz z kurzem krytyki
Przyz­nać się Wiel­cy muszę że pus­tki bałem się od zaw­sze
Jed­nak gdy­by ucze­pić się mu­zyki
Ek­sper­tem być nie trze­ba
By poz­nać Echa taj­ni­ki
A więc echem na wasze pus­te uszka będę
Do­nośnym i długim mam na to swo­je tri­ki

Up­rzej­mie proszę by sprawę mą pot­rakto­wać na serio
Niedługo się zo­baczym
Pozdrawiam
Ni­ki

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2018, 01:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mr.Dreamer

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]