Czasem brakuje słów Choć myśli [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 12 opinii.

Jestem złotem

Cza­sem bra­kuje słów
Choć myśli tak wiele
iż star­czyło by ich
dla tłumu filozofów
A tu człowiek jest sam

Ile jest wart, dru­gi ktoś
Gdy jest głuchą ścianą
Która tyl­ko od­bi­ja echo
I nic no­wego ci nie po­wie ?

Ktoś powiedział
mil­cze­nie jest złotem
więc jes­tem Midasem
każde­go zmieniam w milczenie
wokół mnie tyl­ko złote myśli

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 stycznia 2018, 12:53

Dzięki za poczyt­ność i miłe słowa. Pozdrawiam 

Os­tatnia strof­ka do pop­ra­wy, połamałeś rytm. Po­za tym bar­dzo cieka­wy tekst.

Pozdrawiam:) 

Złoty chłopak... :) 

Mil­cze­nie rozmówcy zmusza nasz umysł do wy­siłku, sa­mi mu­simy szu­kać od­po­wie­dzi, a to spra­wia, że sta­jemy się mądrzej­si... czy­li ta­kie mil­cze­nie może być złotem. :)
Cieka­wy tekst.
Poz­dra­wiam. :)) 

A po­doba mi się Twój wier­sz, ale tez może jed­nak is­tnieją Kto­sie od­porne na Mi­daso­we poczynania:) 

Odkąd tu jes­tem, to większość wier­szy jest depresyjna.
@Onejka
Mi to pasuje 

Smut­ny wier­sz o smut­nym życiu, ma war­tości in­te­lek­tual­ne, ale w su­mie dep­re­syj­ne. Po przeczy­taniu ta­kich śred­nio 5-8 dzien­nie, to zacząć by się mogła la­wina myśli sa­mobójczych, aż dziw bie­rze, że ge­neral­nie od ty­lu lat tu wszys­cy żyje­my wciąż, a niektórzy na­wet dłużej i tyl­ko le­karze mają się dzięki nam dob­rze, a nie...grabarze. 

ale wiesz, ja ga­duła jestem 

Piszesz się na to ? 

Zaw­sze można spróbo­wać z kimś po­gadać :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne