11 sierpnia 2020 roku, godz. 19:38
 10 sierpnia 2020 roku, godz. 15:51
 10 sierpnia 2020 roku, godz. 10:53
 9 sierpnia 2020 roku, godz. 2:29
 8 sierpnia 2020 roku, godz. 22:55
 8 sierpnia 2020 roku, godz. 20:41
 7 sierpnia 2020 roku, godz. 20:06
 6 sierpnia 2020 roku, godz. 14:39