27 kwietnia 2021 roku, godz. 8:10
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 19:14
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 18:06
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 13:50
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 13:30
 25 kwietnia 2021 roku, godz. 20:45
 25 kwietnia 2021 roku, godz. 7:50
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 23:39
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 21:54
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 21:39
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 20:42
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 12:11
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 11:32
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 6:05
 24 kwietnia 2021 roku, godz. 4:43
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 23:18
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 22:50
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 22:23
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 21:50
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 21:38
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 21:37
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 20:03
 23 kwietnia 2021 roku, godz. 19:33