Polityka prywatności w serwisie Cytaty.info.

🇬🇧   Wersja angielska
🇵🇱   Wersja polska

Privacy Policy for Cytaty.info

At Cytaty.info, accessible from https://www.cytaty.info/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Cytaty.info and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us ([email protected]).

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Cytaty.info. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name and email address.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 • Provide, operate, and maintain our webste
 • Improve, personalize, and expand our webste
 • Understand and analyze how you use our webste
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

Log Files

Cytaty.info follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Cytaty.info uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

Google Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Third Party Privacy Policies

Cytaty.info's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer's personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer's personal data, not sell the consumer's personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Polityka prywatności strony internetowej Cytaty.info

Na stronie Cytaty.info, dostępnej pod adresem https://www.cytaty.info/, jednym z głównych priorytetów jest prywatność naszych użytkowników. Ten dokument polityki prywatności zawiera listę typów informacji, które są zbierane i zapisywane przez Cytaty.info wraz z informacją, jak z nich korzystamy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami ([email protected]).

Ta Polityka Prywatności odnosi się tylko do naszych aktywności w sieci i jest ważna wyłącznie dla użytkowników naszej strony w odniesieniu do informacji, które udostępniają lub/i gromadzą na stronie Cytaty.info. Ten dokument nie odnosi się do żadnych innych informacji zbieranych poza siecią lub innymi kanałami komunikacji niż niniejsza strona.

Zgoda

Przez korzystanie z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.

Informacje, które gromadzimy

Dane osobowe, o które możesz zostać poproszony, wraz z powodami, dlaczego o nie prosimy, zostaną jasno określone w momencie, kiedy zaistnieje potrzeba podania takich danych.

Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, możemy poprosić cię o podanie dodatkowych informacji o tobie takich jak twoje imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości oraz/lub załączniki, które możesz do nas wysłać, lub każdą inną informację, którą zdecydujesz się nam udostępnić.

Kiedy założysz konto, możemy poprosić cię o informacje kontaktowe, włączając takie informacje jak imię i adres e-mail.

Jak korzystamy z podanych informacji

Korzystamy z podanych informacji w różny sposób, włączając w to:

 • Udostępnienie i utrzymanie strony.
 • Ulepszanie, personalizacja i rozwój strony.
 • Zrozumeinie i analiza tego, jak korzystasz ze strony.
 • Stworzenie i wdrożenie nowych produktów, usług, funkcji.
 • Komunikacja z użytkownikami.
 • Wysyłka maili.
 • Wykrycie i obrona przed potencjalnymi atakami.

Pliki dziennika dostępu do strony

Cytaty.info korzystają ze standardowych plików dziennika dostępu do strony. Takie pliki zapisują informacje o odwiedzających strony internetowe. Wszystkie firmy hostingowe korzystają z takich plików. Zapisywane informacje w plikach dziennika dostępu do strony zawierają adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usługi internetu (ISP), datę i godzinę odwiedzin, stronę odsyłającą. Te dane nie są powiązane w taki sposób, aby umożliwić identfikację osobową użytkownika. Informacje te zapisywane są w celu analizy trendów, administracji stroną, śledzenia działań użytkownika w ramach strony.

Pliki cookies

Jak każda inna strona, Cytaty.info korzystają z plików 'cookies'. Te pliki są używane do zapisywania informacji zawierających ustawienia odwiedzających. Są one używane, aby ulepszyć doświadczenia użytkowników z korzystania ze strony przez personalizację treści.

Google Cookie

Google jest jednym z dostawców treści (reklam) na naszej stronie. Także korzysta z plików, nazywanych DART cookies. Każdy użytkownik może zabronić korzystania z tych plików przez ustawienie po stronie Google pod adresem – https://policies.google.com/technologies/ads

Polityki prywatności innych stron

Polityka prywatności Cytaty.info nie ma zastosowania do innych reklamdawców lub stron internetowych. DLatego polecamy zapoznanie się z pozostałymi dokumentami w celu poznania szczegółowych informacji. Mogą one zawierać inne zalecenia i praktyki, oraz inne możliwości zarządzania swoimi danymi.

Zawsze możesz wyłączyć pliki cookies przez indywidualne ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z informacjami, które znajdziesz na stronach internetowych przeglądarki, z której korzystasz.

RODO ochrona danych osobowych

Chcemy dać ci pewność, że jesteś w pełni świadom tego, jakie prawa ochrony danych ci przysługują. Każdy użytkownik jest uprawniony do tego, aby mieć:

Prawo do dostępu - masz prawo żądać kopii danych osobowych, które zostały zapisane. Takie żądanie może być obciążone niewielką opłatą za wykonaną usługę.

Prawo do sprostowania – masz prawo żądać, abyśmy poprawili wszelkie dane, które uważasz, że są nieprawidłowe. Masz także prawo do uzupełnienia wszelkich danych, które uważasz, że są niekompletne.

Prawo do zapomnienia - masz prawo żadać, abyśmy usunęli wszelkie dane osobowe pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych.

Jeśli zgłosisz swoje prawo, mamy miesiąc na to, aby na takie żądanie odpowiedzieć.