Było to 24 [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 4 opinie.

MIKOŁAJ

Było to 24 grud­nia 1978 ro­ku. Miałem wte­dy 10 lat. Mie­szkałem z rodziną w środ­ku la­su, bo ta­ta był drwa­lem. Przyszło połud­nie i poszliśmy z bra­tem w głąb la­su jak co ro­ku po choinkę. Nim ją wy­cięliśmy, to pochodzi­liśmy trochę po le­sie, żeby wyb­rać naj­piękniej­szą, a kiedy wra­caliśmy już taszcząc ją do do­mu, to na leśnym duk­cie spot­ka­liśmy nasze­go leśnicze­go, czy­li bez­pośred­niego sze­fa ta­ty. Wie­dzieliśmy, że on za­kazy­wał su­rowo ści­nać świer­ki i zaw­sze ka­zał po drzew­ka przy­jeżdżać do leśniczówki, ale ona była ze 3 ki­lomet­ry od nasze­go do­mu, a my nie mieliśmy czym ją przy­wieź, więc zaw­sze ści­naliśmy choin­ki przy do­mu. Ser­ca nam po­deszły do gardła, bo to był człowiek pra­wy, ale su­rowy, więc naj­czar­niej­sze myśli przeszły nam przez głowę, że wyrzu­ci tatę z pra­cy, czy po­wiado­mi straż leśną lub po­da nas na Ko­legium, a on uśmie­chnął się i po­wie­dział - wierzę, że to os­tatni raz, a po świętach niech ta­ta przyj­dzie po asyg­natę do leśniczówki.

Cza­sem mówi­my o Aniołach w ludzkiej skórze, myślę, że ta­kim był, że był też onym Mi­kołajem wte­dy i tak nap­rawdę pew­nie w wielu wielu in­nych sy­tuac­jach i spra­wach, ten pra­cowi­ty, pra­wy były żołnierz września i Ar­mii Kra­jowej, o czym mu­siał mil­czeć.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 grudnia 2018, 14:08

Dzięku­je Wam ser­decznie za komentarze:) 

Cieszę się,zwłaszcza, ze tym ra­zem mam wiele syg­nałów o ciep­le te­go tek­stu i o świątecznej ra­dości jaką wy­wołuje, dziękuję bar­dzo i ser­decznie poz­dra­wiam :) 

Piękna świąteczna opo­wieść, która wy­wołuje uśmiech na twarzy, przy której zro­biło się ciepło, przy­naj­mniej mnie :) 

Tak się składa że mam trochę la­su tu i tam. I ja­ko właści­ciel zaręczam że niemiałbym naj­mniej­szej pre­ten­sji za jedną choinkę . I tak las trze­ba przerzedzać i wy­cinać jak chwas­ty. Ale kiedyś to były cza­sy że jak szklan­ka się stłukła to była tra­gedia . 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]