A może jeszcze słów [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

-44

A może jeszcze słów kil­ka, by wy­wołać z la­su wil­ka, by wy­wołać z cza­su zew na­tury, zew kul­tu­ry, że proszę, że dzięku­je, bo przep­raszam to nie, bo to słowo złe, pra­wie tak złe jak "kocham". Bo w "przep­raszam", bo w "kocham" zaczy­na się woj­na, kon­flikt, ge­neza zmar­twień i ut­ra­pień, ukat­ru­pień. Więc jak pień być, głuchym, twar­dym, har­dym jak mod­liszek, jak ro­siczek słowo-żer­ny, słowa gorzkie, słowa słod­kie, bo słone to są łzy, co zos­ta­wiają śla­dy na po­liczku, jak płozy, łzy jak pło-zy na śniegu, na twarzy białej, bla­dej jak śnieg, ta­ki pucho­wy.

Dziś tem­pe­ratu­ra wy­nosi mi­nus czter­dzieści czte­ry.

opowiadanie • 13 maja 2019, 01:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]