- zrób to! - nie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 15 opinii.

- zrób to!
- nie te­raz, potem
- przeciwdziałaj!
- pocze­kam na innych
- broń!
- niech się sa­mi bronią
- walcz!
- nie chce mi się
- pomóż!
- nie mam czasu
- pomyś!
- nie te­raz, potem

nie ma lekarstwa
na głupotę

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 października 2017, 15:31

Nie ma za co, a "Ziar­no praw­dy" po­lecam, książkę i film też. :)
Miłego dnia. :)) 

Dziękuję za życze­nia ,
Masz rację czer­wo­ne pocho­dy pot­ra­fią być przep­ro­wadza­ne choćby i po półno­cy A i of­la­gowa­ne choćby i ad­re­sem kom­pu­tera służbo­wego tudzież abo­nen­tem szyf­ro­wanym
bez udziału świateł mi­jania
Jak to pra­wił fryz­jer
''w każdej baj­ce jest ziar­nko praw­dy ''

Poz­dra­wiam ser­decznie z try­bun na za­sieku z prze­mielo­nymi ziar­na­mi :) 

Mu­sisz za­pytać nożyczek, bo ja także nie wiem.
Tek­st nie jest o nieświado­mym za­pomi­naniu. ;)
Nie wy­bieram się na targ, ale To­bie życzę uda­nego pocho­du na Pla­cu Czer­wo­nym. :)) 

A ja na­dal nie ro­zumiem co wspólne­go ma pros­te urządze­nie
z nieświado­mym za­pomi­naniem o tym co war­to , po­mimo wszys­tko odnaleźć
Poz­dra­wiam nożyczki w szuf­ladzie stylowego
okrągłego stołu
życząc uda­nego tar­gu na pla­cu
zwy­cięstwa :) 

A może to jest... nieopłacal­ne?... nies­te­ty... bo łat­wiej ste­rować pros­tym urządze­niem... ;)
Dziękuję.
Wza­jem­nie i miłego wie­czor­ku. :)) 

nies­te­ty jeszcze nikt tak mądry się nie zna­lazł aby wy­nalazł ;)

Poz­dra­wiam Ciepło Yes­tem ;) 

Natalia,
nie prze­padam za bar­szczem uk­raińskim, choć to nie ani­moz­je polityczno-historyczne.
Nie mam także prob­lemów z wiat­ra­mi. ;)
Ale bar­dzo dziękuję za miłą propozycję.
Dob­rej noc­ki. :)) 

Mam jeszcze bar­szcz uk­raińsko roz­toczański z Ja­siem na miękko
mogę To­bie Star­szy po­desłać w ra­mach po­mocy sąsie­dzkiej
aby Ci to­warzyszyły sprzy­jające wiat­ry
jak i Two­jej We­nie i aby nie było ze nic nie robię
nie dziękuj
nie trze­ba
Dobranoc:) 

Dzięki,
Wza­jem­nie. :)) 

Wszys­tkiego dob­re­go na to nie­dziel­ne po­połud­nie
z obiado­waniem
Trzeźwości i po­gody ducha bo­gate­go w wyz­wa­nia dla We­ny
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu