Z pociągu do siebie, [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 12 opinii.

Z po­ciągu do siebie, po­zos­tały nam ko­leje lo­su.

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2018, 07:58

no fak­tycznie N.K.W.D czy S.B. to prze­gięcie, tym bar­dziej że so­bie sko­jarzyłem, że jes­teś pat­riotą, wbrew tu­tej­szym sa­moz­wańcom (którzy idoelo­gicznie pobładzi­li) to bar­dzo de­ficy­towe to­warzys­two, które­go obec­nością na­leży się cie­szyć :)
Dob­ra, bez [...] — czytaj całość

Jak NKWD? Ojj... prze­giąłeś pałę! Co naj­wyżej ZWZ! ;))
Cza­sami ciężko jest się zre­lak­so­wać przy niepo­godzie...
ale masz rację - jest weekend,

ZAP­RASZAM WAS DO SIEBIE ;))

Odtwórz  

Po­ciąg nie miłość. 

Se­ba, ma być lajt, a Ty piszesz dziś jak N.K.W.D. :) co­kol­wiek to znaczy..
'Wi­tam' piszę, a na­wijasz jak zuchwała po­godyn­ka ;P
zbędny świst, gdy coś między zęby wej­dzie.. :)

nie przeg­ry­zaj war­gi.. zre­lak­suj się i uśmie­chnij :))
jest weekend, spuść po­wiet­rze, prze­cież o to chodzi ;) 

Wi­tam :) 
Dziękuję wszys­tkim za obec­ność nieobo­wiązkową i ciepłe słowa - to się ce­ni! ;))
Ko­lej na ob­fi­te opa­dy śniegu i szum­nie za­powiadaną epokę lo­dow­cową... :)) 
Dob­rej no­cy :) 

Wi­tam :) 

... i opóźnienie, które­go nie da się już nig­dy do­gonić... ;)
Dob­re. :) 

faj­na myśl pozdrawiam;)) 

ładne 

Jed­ni z życia czy­nią tyl­ko ko­leje lo­su, drudzy czy­nią zeń bo­gac­two wszel­kich trzosów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]