Złota godzina w fotografii [...] – Radziem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Radziem — zgromadziliśmy 9 opinii.

Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii — łabędzi śpiew dnia.

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2019, 20:58

poetyc­kie jak­by

za­pach? Haiku

plus 

Gdzie te cza­sy gdy pan ad­min zbierał po 148 fiszek ... :) 

Też, a ja wy­mieniłem tyl­ko dokument? 

Myślę, że jest tu­taj więcej, tu­taj jest 'śmierć' z wy­powie­dze­nia siebie, z od­da­nia siebie pas­ji, a nie tyl­ko dokument. 

Zdjęcie jest chwilą, której nie było nam da­ne zo­baczyć, do­kumen­tem, łatą na naszej ułom­nej pa­mięci, al­bo co­raz częściej ma­nipu­lacją, re­tuszem rzeczy­wis­tości, czy zwykłym kłam­stwem... które tak kocha­my, bo prze­cież uwiel­biamy się oszu­kiwać, in­nych cza­sami też, praw­da? :)
Poz­dra­wiam :)) 

Można po­kazać fo­tog­ra­fią jak pat­rzysz, a nie co widzisz:) 

Nie chodzi mi o porówna­nie do zna­nego, a o opo­wie­dze­nie o nieznanym. 

To jak pi­sanie wier­szy. Masz za­mysł, który chcesz uchwy­cić, ale i tak każdy ma swoją interpretację... 

Chciałam za­pytać co ci da­je ro­bienie zdjęć?
Py­tam dla­tego aby zro­zumieć coś in­ne­go niż ja ro­bię, gdyż ja sa­ma nig­dy nie ro­bię zdjęć, na­wet komórką. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]