Zawsze można doszukać się [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 7 opinii.

Zaw­sze można doszu­kać się ta­kiej "Ir­my",
która psu­je wi­zeru­nek "fir­my".

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 czerwca 2019, 12:43

Daj Boże i tak i tak. :D
Miłego wie­czor­ku :)) 

I dojdę w końcu, ale nie ana­tomicznie, tyl­ko auto­nomicznie, pozdrawiam:) 

Z całych sił życzę "dojścia" a tym­cza­sem dob­rej noc­ki. :)) 

Pew­na Da­ria z cza­sem ( pisząc ko­lok­wial­nie) "doj­dzie" do Rachwa­lowej na­razie jest przy Ku­bac­kim. Poz­dra­wiam :) 

Nie za­pom­niałem. To opis pew­nej Ir­my przed­sta­wiony kiedyś przez Sta­nisławę Rachwałową.
A za myśl dałem fishkę pew­nej Da­rii.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Za­pom­niałeś do­dać, że no­gi sięgały do sa­mej ziemi, a mi­mo te­go uno­siła się jak Swi­tezian­ka, poz­dra­wiam :) 

Wi­zeru­nek jest często tyl­ko kłam­stwem reklamowym...
"Miała niebies­kie duże oczy, ciem­ne brwi, ład­nie za­ryso­wane w łuk, rzęsy ciem­ne, długie, cerę bar­dzo ładną, jasną, pięknie osadzoną szyję. Głos miły, nis­ki, no­gi śliczne, sto­py drob­ne..." To wi­zeru­nek pew­nej Ir­my.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]