Wybaczcie, że dodaję to [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 222 opinie.

Wy­baczcie, że do­daję to ja­ko myśl.
PETYCJA

Wnoszę o wpro­wadze­nie mo­derac­ji i sys­te­mu oce­niania na stro­nie Cytaty.info.
Szczegóły us­ta­li się gdy ad­mi­nis­trac­ja roz­pat­rzy owo po­danie. Część po­mysłów można zna­leźć w ko­men­tarzach do mo­jej wczo­raj­szej myśli. Zmiana ta ma służyć je­dynie dob­ru por­ta­lu. Proszę nie za­mie­szczać ko­men­tarzy a je­dynie in­formację o po­par­ciu po­mysłu. Gdy pod­pi­sy zos­taną zeb­ra­ne, wyślę maila do ad­mi­na na pry­wat­ny ad­res który po­dał mi ja­kiś czas te­mu i na który obiecał cza­sem zaglądać. W treści po­dam pos­tu­laty (jeśli ma­cie ja­kieś do­dat­ko­we po­mysły to mówcie, do­pisze­my je) i nic­ki osób które opo­wie­działy się za moim po­mysłem.

Liczę, że jes­teście ze mną, zjed­noczmy się ten je­den raz dla dob­ra sprawy!

Pe­tycję do Ad­mi­nis­trac­ji wyślę 8 ma­ja o godzi­nie 21:30

Poz­dra­wiam. Piotrek.

Lis­ta pos­tu­latów :

- Sys­tem oceniania
- Moderacja
- Miń 10 tek­stów aby uzys­kać możli­wość ko­men­to­wania i oceniania
- Op­cja "ig­no­ruj użytkownika"


- Możli­wość zgłasza­nia do mo­derac­ji złośli­wych ocen i ob­raźli­wych ko­men­tarzy.
- Jaw­ność ocen.
- Kon­kret­ny re­gula­min na który będą mog­li po­wołać się mo­dera­torzy i poszko­dowa­ni użytkownicy.
- Możli­wość usu­wania sta­rych wiado­mości prywatnych.
- Możli­wość oce­nienia tyl­ko po do­daniu komentarza.
- Możli­wość "od­su­ba" bez ko­nie­czności do­dawa­nia ko­men­tarza.

myśl
zebrała 38 fiszek • 5 maja 2013, 19:31

Wy­baczcie brak in­terpun­kcji i zły szyk zdań. Ne zro­biłam ko­rek­ty przed dodaniem. 

Nie jest tak źle pisząc opi­nie tu po­pełniłam nieco błędów. Piot­rze oczy­wiście masz pra­wo do włas­ne­go zda­nia i włas­nej wiz­ji, ale z łas­ki swo­jej nie wy­walaj mnie na blo­ga. Każdy z nas [...] — czytaj całość

Wszys­tko się da, ale mniej­sza, roz­ma­wiałem właśnie z Ad­mi­nem, pro­sił o wy­rozu­miałość i cier­pli­wość, trochę to wszys­tko pot­rwa, ale zmiany będą i to spo­re. Trze­ba będzie spo­ro pocze­kać, ale ja się uz­broiłem w cierpliwość...

Tym sa­mym za­mykam dys­kusję, do odwołania...

Pozdrawiam. 

Cóż...to i ja się dorżnę...czy­tając wier­sze na cytatach... 

Niewielu! I wszys­cy nie żyją ;) 

Się zdzi­wisz Iwo­no, ja tak łat­wo się nie wkurzam:)

To co chcesz i tam gdzie chcesz to na blo­ga. To jest por­tal o OK­REŚLO­NEJ TE­MATY­CE - POR­TAL POETYC­KI, tudzież LI­TERAC­KI, a uwierz nawet [...] — czytaj całość

przeżyłem wśród łez i szlochów :D... cii nie wi­dać mnie i Piote­rek się wkurzy, że od­biega­my od te­matu ... po­za tym ja utożsa­miam się z moimi tek­sta­mi i ty­le :) ale nie ze wszys­tki­mi :) Chce się te uczyć :) te­go co chce i tam gdzie chce...
Dob­rej nocy.
Pozdrawiam 

Ta po prawdzie
to ma­my dwa wyjścia, i oba za­kończą się odejściem tych i tamtych
al­bo zos­ta­nie jak jest 
al­bo zos­taną tyl­ko ci którzy chcą się cze­goś nauczyć 

Kon­tro­la czy wol­ność ? Oto dziś in­terne­tu jest pytanie,
jeśli pier­wsze, to kto weżnie się za cenzu­rowa­nie ? 

Dre­naż Cy­tato­wiczów. Kto wystąpi w ro­li Mojżesza wyp­ro­wadzające­go z do­mu niedo­li? :D 

truman

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera