Miłość cię nie osądza, [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 14 opinii.

Miłość cię nie osądza, os­karża cię włas­ne ser­ce.

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 lutego 2018, 08:56

Lu­bię kar­diolo­giczne tes­ty :) 
Co­raz mniej ta­kowych, a prze­cież ser­ca nie da się zagłuszyć.
Piękne.
Poz­dra­wiam :) 

Bar­dzo piękne słowa
i piękna pod ni­mi rozmowa.
Poz­dra­wiam. :)) 

Ta­kich his­to­rii jest wiele, ludzie o nich nie mówią, boją się, nie mają wiedzy.
A prze­cież my, spad­ko­bier­cy majątku, o który wal­czy­li żołnie­rze wyklęci, win­ni jes­teśmy im to, z cze­go ich og­ra­biono: dob­re imię, prawdę i pamięć.
Z tym IPN-em to niezły po­mysł, ale spra­wa jest bar­dziej skom­pli­kowa­na, niem­niej war­to po­wal­czyć z urzędnikami;)
Faj­nie spot­kać ko­goś kto ma po­dob­ne doświad­cze­nia;) Miłego dnia, Seba!:) 

Ja oso­biście od­kryłem tą niewy­godną his­to­rię, która była uk­ry­wana przez pos­tko­munis­tyczne eli­ty ja­kieś 8 lat te­mu...
Nie miałem zielo­nego pojęcia o tym kim by­li, co ro­bili i jak by­li trak­to­wani ludzie, którzy [...] — czytaj całość

His­to­rię tzw."Wyklętych" śledzę od ja­kiegoś cza­su bar­dzo uważnie i pa­miętam w ja­kim byłam szo­ku, kiedy od­kryłam, co działo się w tym kra­ju z bo­hate­rami po 1945 roku...
In­te­reso­wało mnie to tym bar­dziej, że [...] — czytaj całość

Tu­taj raczej nie chodzi o wycho­wawców his­to­ryków i o ig­no­ran­cję, a o to w ja­ki sposób przed­sta­wiano i przed­sta­wia się Nam his­to­rię...
Kiedyś myślałem, że był to pol­ski rząd i pol­skie więzienia, [...] — czytaj całość

To praw­da, dla­tego dob­rze jeśli już te­raz osądza nas nasze serce.:)
No widzisz, jak to źle mieć całe życie wycho­wawców his­to­ryków i ul­gi na his­to­rii. I wy­ras­ta się na ta­kiego ig­no­ran­ta jak ja.
Wstyd [...] — czytaj całość

Bóg Nas nie oce­nia, to praw­da... na­tomiast będzie sądzić Nasze zacho­wanie
Kocha bez­wa­run­ko­wo, ale jest także bez­kom­pro­miso­wy
"Tak - tak, nie - nie"

Myśli­my o tym sa­mym Hes­sie :) 

Miłego wie­czo­ru :)) 

Chodziło mi o miłość, której uczy nas Bóg, który nas nie oce­nia, a gdy sta­jemy w ob­liczu je­go dob­ro­ci, widzi­my naszą ułom­ność jak pla­my na białym ekranie.
A to chy­ba nie o tym Hoes­sie myślę, czy­tałam tę his­to­rię, polecam:https://pl.aleteia.org/2016/08/15/komendant-auschwitz-i-milosierdzie-boze/
Poz­dra­wiam i dziękuję za wy­mow­ny ko­men­tarz. :-) 

Miłość nie osądza, ale zda­nia będzie bro­nić za cenę życia...

A od­nośnie Hos­sa, to bar­dziej skom­pli­kowa­na po­lity­ka miłości, ale może nie będę się roz­pi­sywał :))
W każdym ra­zie nie był osadzo­ny w pol­skim więzieniu, a wy­sokie fun­kcje w ko­munis­tycznym apa­racie bez­pie­czeństwa spra­wowa­li... Żydzi ;)

Poz­dra­wiam ciepło :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]