Uważam, że pozwalamy sobie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 5 opinii.

Uważam, że poz­wa­lamy so­bie za bar­dzo na smu­tek i niewiarę w człowieka i po­pełniamy kar­dy­nal­ny błąd śląc ta­ki prze­kaz ludzkości, a tym­cza­sem ludzkość ma się mądrze, szczęśli­wie, a kreowa­ny przez ludzi świat to op­ty­mizm, uśmiech i piękno.

myśl • 10 lipca 2019, 14:59

... Mi­rek, a Bóg to stworzy­ciel czy kreator?...

;-) 

By­wam cy­niczny, by­wam poetyc­ki, znaczy li­rycznie de­likat­ny. Człowieka nie da się ująć jed­nak w "tak tak lub nie nie". 

Stworze­nie było, te­raz je kre­jemy, czy­li dos­to­sowu­jemy do sta­le rosnących pot­rzeb ludzi, którzy zmieniają się. 

... kreowa­ny a rzeczy­wiście stworzo­ny świat to jed­nak różnica...

;-) 

Zap­rzeczasz sam so­bie. Piszesz, ze jes­teś cy­niczny i wy­rafi­nowa­ny, a te­raz o wie­rze w człowieka. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty