uciekając od prawdziwego świata, [...] – _nomercy_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest _nomercy_ — zgromadziliśmy 0 opinii.

uciekając od praw­dzi­wego świata, ucieka­my od życia. tra­cimy poczu­cie praw­dy w naszych ser­cach, a co gor­sza co­raz wyt­rwa­lej okłamu­jemy sa­mych siebie. nie przes­ta­niemy się bać, jeśli nie za­ryzy­kuje­my, nie pod­niesiemy zasłony sa­mot­ności i zwątpienia; jeśli te­go nie zro­bimy, ma­my pew­ność, że niewiele się zmieni. nie tracąc jed­nak nadziei, jes­teśmy w sta­nie od­kryć ludzi, rzeczy i uczu­cia, które daw­no już uz­na­liśmy za wy­marłe, a które gdzieś w głębi nas pragną na­rodzić się na nowo.

nie zwle­kaj­my, życie cze­ka ! 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 marca 2013, 12:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 11:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:44dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są jeszcze ludzie tak [...]

dzisiaj, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:26yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:13Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)