Tolerancja jest podstawą przyjaźni. [...] – Innocenti

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Innocenti — zgromadziliśmy 8 opinii.

To­leran­cja jest pod­stawą przy­jaźni.


*In­spi­rowa­ne wczo­raj­szy­mi ob­cho­dami dnia to­leran­cji (który w praw­dzie był 16 lis­to­pada) w mo­jej szko­le.

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 listopada 2010, 13:57

Dziękuję za "in­te­ligen­tną" roz­mowę, poz­dra­wiam i miłego czy­tania cze­gokol­wiek, by się wreszcie nau­czyć. :) 

Proszę bar­dzo, tam też są li­ter­ki. ;) 

Po­lecam częściej czy­tać książki, to pop­ra­wia na­wyki czy­tania. ;) 

UMIAŁABYŚ A to nie jest rodzaj żeński? :) 

Chcę jeszcze do­dać, że gdy­by nie to­leran­cja, przy­mioty ta­kie jak: uczci­wość, szcze­rość, lo­jal­ność, poczu­cie hu­moru, byłyby nie pot­rzeb­ne, bo nie umiałabyś zaak­cepto­wać ich. 

Widzisz, nie wszys­tko co To­bie się nie po­doba, jest złe. Jeśli nie to­lero­wałabyś swoich przy­jaciół, stra­ciłabyś ich daw­no, al­bo wca­le byś ich nie miała. Sa­ma te­go doświad­czyłam i wiem, co mówię.
Pozdrawiam. 

Prócz za­sad por­ta­lu które to­leruję i ak­ceptu­je mam też swo­je za­sady.
Myśl mi się po­doba, stąd plus :) pozdrawiam 

Myśl nie mu­si być od­kryw­cza żeby była dobra.
Im dłużej się czy­ta myśli ludzi tym z cza­sem stwier­dza się że są co­raz ba­nal­niej­sze, a to nie praw­da :) bądźmy wy­rozu­miali wrak ;] 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzyciel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:29nonamepoet777 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa mu­zyka jest nieśmier­telna.  

dzisiaj, 21:27silentshout sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o to­bie

dzisiaj, 21:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nicola za długo sie­działam [...]

dzisiaj, 21:25Niusza sko­men­to­wał tek­st Podsycanie, pod­puszcza­nie, szczu­cie człowieka [...]

dzisiaj, 21:24batram do­dał no­wy tek­st jestem na chwilkę póki mogę nie będę [...]

dzisiaj, 21:17Niusza do­dał no­wy tek­st Nicola za długo sie­działam [...]

dzisiaj, 21:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:14nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera