To cow dzieciństwie robimy [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 5 opinii.

To co w dzieciństwie ro­bimy aby się dos­to­sować, w życiu do­rosłym nas alienu­je.

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 sierpnia 2017, 20:36

nig­dy by z pre­medy­tacją nie złamał sąsiad­ce no­gi te­go jes­tem pewna
cho­ciaż je­go marze­niem było wy­jechać od swo­jego śro­dowis­ka jak najdalej
znał je le­piej ode mnie
i to ci z dołu by­li tym ra­zem o niebo bar­dziej roz­bi­sur­ma­nieni tak mi zaw­sze in­tuic­ja pa­miętam pod­po­wiadała
a księżul­ko to je­go chciał wy­walić z re­ligii , wiado­mo był on tych od kad­ry sołtysa 

Tak w życiu do­rosłym wychodzą z nas de­mony przeszłości z siłą podwojoną
chy­ba że od­po­wied­nio wycho­wamy dzieci wte­dy z nich nie będą wychodzić
Bar­tek wie­dział co mówi dwa la­ta te­mu
tu cy­tat ' mu­sisz żyć w zgodzie z sąsiadami''
jed­nym słowem Bar­tek prorok 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]

dzisiaj, 09:54Loisentaz do­dał no­wy tek­st Terramizm