Tęsknie za marzeniami, które [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 11 opinii.

Tęsknie za marze­niami, które kiedyś miałem.

myśl dnia z 12 października 2017 roku
zebrała 9 fiszek • 10 października 2017, 18:32

a to dob­re ta­kie
po­doba się

kiedyś marzyłem o całej paczce kin­derbueno a te­raz to nie mam na­wet ocho­ty na słodkie 

ja­koś inaczej to ro­zumiesz, Lo­gos
:) 

Ja też... 

Nie chodzi mi, że nie zro­biłem cze­goś bo np. nie miałem pieniędzy.
Raczej chodzi mi oto, że na­wet nie sięgnąłem, a jak sięgnąłem i się nie udało to zre­zyg­no­wałem, a pow­ro­tu już nie ma, al­bo jest bar­dzo har­dko­rowy i nie mam siły/od­wa­gi ,
więc po­zos­tała mi nostalgia. 

Jeśli marzysz w pew­nym wieku, za­miast żyć zreali­zowa­nymi marze­niami, to przeg­rałeś życie. 

a ja tam zaw­sze py­tam
co byś zrobił
gdy­by pieniądze nie sta­nowiły ja­kiego­kol­wiek celu
i dlacze­go na­dal te­go nie ro­bisz

marze­nia/ce­le są łat­we
i co dalej 

Przes­tałem wie­rzyć ; d 
Dob­rze, że padło tu­taj ok­reśle­nie "dob­ra ..." :) 

... pot­rzeb­na Ci "dob­ra po­kojówka"... by Twe marze­nia "odkurzyła"...

;-) 

le­piej nie spel­niac. bo po­tem oka­zuje sie ze sie nic nie ma 

No. Ja też 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]

dzisiaj, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]