Szanuję, podziwiam, czytam z [...] – doremi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest doremi — zgromadziliśmy 13 opinii.

Sza­nuję, podzi­wiam, czy­tam z za­cieka­wieniem, poz­wa­lam so­bie przy nim na emoc­je... aż pew­ne­go dnia oglądam je­go zdjęcie, które do­maga się ode mnie łap­ki w górę. Cóż, w ta­kich chwi­lach, Ko­lego, ręce opa­dają. Mam 170cm wzros­tu i swo­bod­nie czuję się w roz­mia­rze 38. Ile ważę? Nie wiem. Za to wiem, jak to jest spo­cić się w wodzie i uza­leżniłam się od ta­baty na pob­liskiej siłow­ni. Chcesz zo­baczyć mo­je zdjęcie?

Zda­je się, że ga­tunek ludzi, którzy pot­ra­fią dać coś od siebie be­zin­te­resow­nie od daw­na jest zag­rożony wy­ginięciem. Zastąpił go sztab głod­nych fej­mu ma­rione­tek, które to, co miały w głowie nieświado­mie porzu­ciło na rzecz uz­na­nia zu­pełnie obojętnych im ludzi. Naj­bar­dziej żal mi tych, którzy tworzą wokół siebie ułudę sta­now­czości, pew­ności siebie i kreują się na ko­goś po­nad, na ko­goś lep­sze­go, w niczym nie prze­wyższając mnie - zwykłej oby­watel­ki uli­cy Mod­rze­wiowej, z której Bied­ronka jest tak blis­ko.

Zos­ta­wiłam Ci tą łapkę w górę - jak masz się z tym poczuć le­piej. Życzę również mo­tywac­ji i wyt­rwałości - ro­bię to równie szczerze i z tym sa­mym emoc­jo­nal­nym za­bar­wieniem, co in­ne oso­by, z który­mi się tak szczod­rze sobą dzielisz.

Poz///Dro

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2018, 17:55

nie, ab­so­lut­nie.. na­tury nie wol­no trak­to­wać skal­pe­lem :)
to czas by uszlachet­niły się plot­ki i wyobrażenia..
No wiesz, niektórzy muszą ze trzy ra­zy iść do fo­tog­ra­fa aby się so­bie spodobać..
Mam zdjęcia fo­toge­niczne te naj ;P i ta­kie so­bie - do spraw­dze­nia reak­cji - in­ten­cji :) ~myślę że To­bie to się spo­dobam :D 

Spo­ko, ja się nie boję, różne pas­qu­dy w życiu widziałem, choćby w lus­trze. :D
Tyl­ko nie wsta­wiaj na­gości, wiesz, dzieci, dzień święty jut­ro i w ogóle po co straszyć Dziew­czy­ny. :P
Dlacze­go każesz wszys­tkim cze­kać do stycznia?
Będziesz po ... ope­rac­ji plas­tycznej? :P 

Ta­ka dyp­lo­mac­ja (wo­bec pew­nych faktów) nic nie da Art.. ale do­ceniam dob­re in­ten­cje ;)

p.s.
sta­nie się coś znacznie gor­sze­go - umie­szczę swo­je zdjęcie :)) 

To­mek, że ja też psuję??? No nie moof­ff?... :D
Co będzie w styczniu? Ko­niec świata (ko­lej­ny)? Ko­niec fa­cetów? Ko­niec końców??? ;)
Dob­ra, trochę poudaję... a może rzeczy­wiście nic nie qu­mam? ;)

Li­la, masz na myśli... ciśnienie krwi, głowę, ad­re­nalinę? No ni w ząb nie qu­mam. :P

By­le do stycznia. Miłego dnia. :)) 

Pa­nowie wszys­tko pop­su­jecie ;P To cho­ciaż uda­waj­cie że się nie orien­tu­jecie.. ko­biety to lu­bią :)
Bra­kuje mi jeszcze chy­ba je­den niuan­sik tej układan­ki.. no i kil­ka włosów trza podzielić na czwo­ro.. myślę, że do przyszłego stycznia roz­wiąże prob­lem ko­biet z aler­gią na męską inteligencję.
Sa­mi przyz­na­cie ja­kim to wszys­tko rządzi się, pros­tym al­go-ryt­mem.. Poz­dra­wiam :) 

Mi­rek, bądź fa­cet, nie bój się. :P:D 
Miłego po­połud­nia. :)) 

Tak To­mek, tak nap­rawdę jest jak piszesz, nic dodać. 

Kur­cze yes­tem...no ja się ta­kich bo­je. Tu­taj na wsi ta­kich parę yest i w Ka­towi­cach jak byłem miesiąc, to było ich wiele. No nie wiem, mi gdzieś nie pa­sują...za duże są... 

no właśnie Mirek
cza­sami życie jest jak spóźniona wiosna..
.. choć pyłkiem pachniało już wcześniej.. :) 

Dlacze­go zakłócają? ;)
Mi­rek, ko­bieta może być piękna w każdym roz­mia­rze, na­wet jeśli 170, to obwód w pa­sie, a 38 to roz­miar obu­wia... w ca­lach. :P
Do­remi, po­wodze­nia na następnej ga­li MMA, wierzę w Ciebie. Po­pek nie ma szans. ;)
Jes­teś królem, obie łap­ki w górę. :) (jak Jad­wi­ga Andegaweńska)
Duuuża fiszka za po­cenie się w wodzie. Cieszę się, że ktoś to ro­zumie oprócz smoków.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]