Szantaż emocjonalny to potężna [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

"Szan­taż emoc­jo­nal­ny to potężna for­ma ma­nipu­lac­ji, po­legająca na tym, iż na­si blis­cy grożą nam - bez­pośred­nio czy pośred­nio - że nas ukarzą, jeśli nie zro­bimy te­go, cze­go so­bie życzą. U podłoża każde­go szan­tażu tkwi jed­na pod­sta­wowa groźba, którą można wy­razić na wiele spo­sobów, na przykład tak: Jeśli nie będziesz zacho­wywał się tak, jak chcę, to będziesz cierpiał."

Su­san For­ward (z książki Szan­taż emoc­jo­nal­ny)

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2019, 09:19

Dokład­nie , też tak myślę, to jest po­rażka kiedy dziec­ko trak­tu­je się jak me­bel, który można so­bie pos­ta­wić tam gdzie się chce...a ut­rudnianie dziec­ku kon­taktów z dru­gim rodzi­cem jest przykładem in­fanty­liz­mu, nies­te­ty . Dzięki, poz­dra­wiam :) 

Tryn­kiewicz by po­pełnił sep­pu­ku. :P:D
A tak po­ważniej, to każda gra in­nym, słab­szym człowiekiem jest nik­czem­na, dziec­kiem podwójnie, a gra włas­nym dziec­kiem jest świadec­twem to­tal­nej po­rażki rodzi­ciel­stwa...
Uśmie­cham się wa­len­tynko­wo. :)) 

Ooo dob­re przykłady !! 
Naj­gor­szy jest szan­taż , w którym gra się dziećmi nies­te­ty.
np "Nie kochasz mnie ?? to zo­baczysz, nie będziesz oglądał dziec­ka !" 

Praw­da, choć jest to jed­no z niewielu narzędzi wycho­waw­czych, do­puszczo­nych do użyt­ku, to często sta­je się pa­tolo­gią i niszczy dru­giego, często młode­go człowieka. Ile ra­zy zdarza się: - odrób lek­cje, to dostaniesz [...] — czytaj całość

może być mniej lub bar­dziej wy­rafi­nowa­ny - drob­na su­ges­tia, uwa­ga np. w pos­ta­ci "uśmie­chnij się", a ja­ko ka­ra milczenie.
pa­leta narzędzi tor­tur jest sze­roka ... naj­le­piej jest ko­muś wmówić, że sam/a te­go chce i pot­rze­buje tyl­ko po­mocy ludzi się o nią/niego mar­twiących, budząc jed­nocześnie poczu­cie winy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]