snowman wróg czarnych wróg czerwonych wróg [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 22 opinie.

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 marca 2018, 00:57

To się cieszę, z przedziałkiem, od ucha do ucha. :D
A swoją drogą... ja­koś nie mogę so­bie Ciebie wyob­ra­zić przy for­te­pianie, we fra­ku i... w ta­kim re­per­tua­rze. :D
Wza­jem­nie, po­syłam resztki piękne­go słoneczka. :)) 

Ar­tu­ro, o mnie pleść można wiele, ale nie to, żem poz­ba­wiony poczu­cia hu­moru :))
Tem­pe­ramen­tem bliżej mi do Ric­ky'iego Mar­ti­na niż do Sha­kes­peare'a, ha ha! :) 
Cho­ciaż za­pew­ne Ci, którzy mnie czytają, [...] — czytaj całość

Cieszę się, że dos­trzegłaś kru­ka. To bar­dzo in­te­ligen­tny ptak, pot­ra­fi łączyć ele­men­ty zdo­bytej wie­dzy, by roz­wiązać no­wy prob­lem, spośród wszys­tkich ptaków, ma naj­le­piej roz­wi­nięte frag­menty mózgu od­po­wiadające za ko­jarze­nie faktów i abstrakcyjne [...] — czytaj całość

Dob­rze stało się że os­tatnia frazą jest biały kruk... to da­je nadzieję, że wróg ma niewiele szans, a jeśli już sta­nie u bram nie będzie niepokonanym...
Jak zwyk­le niez­wykłe ob­ra­zowa­nie słowem po mistrzowsku.
Wy­dawało by się pros­te fra­zy, a jed­nak każda z nich ob­ra­zuje dużą przes­trzeń sko­jarzeń, prze­myśleń, zdarzeń, prawd, każda za­wiera ka­wał his­to­rii...
Poz­dra­wiam ser­decznie auto­ra i niemal wszys­tkich gości. 

:-)))) 

Obiecan­ki... ;)
Pa pa. :)) 

pos­ta­ram się częściej zaglądać;) 

Oj maaaająąąąąą. :D 

nie wie­działam że mo­je poz­dro­wienia mają taką moc hah;)p 

Adnachiel,

Masz rację, piana uj­mu­je po­wagi i do­daje lat, le­piej z niej zre­zyg­no­wać. :D
Mam nadzieję, że nie masz po­wodu, ale ja różne rzeczy plotę i co chwi­la ktoś się na mnie ob­raża...nies­te­ty. :)
Wza­jem­ności ślę. :))

Ka­ti, oba­wiam się, że te­raz będę zdro­wy co naj­mniej ze trzys­ta lat, dziękuję bar­dzo. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]