Słowo - naj­częściej fałszo­wany [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 192 opinie.

Słowo - naj­częściej fałszo­wa­ny śro­dek płat­niczy...*** M. - Mat­ce Chrzes­tnej... z klap­sem ;) ***

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 czerwca 2012, 10:51

Grażyn­ko, to miłe, ale nie dla po­ciągów tu yes­tem. :)
Przyz­woite dzień dob­ry. :)

Alek­san­dro, (już nie Grażyno?) ;) nie wątpię w Two­je zdol­ności ku­linar­ne... ;)
Mnie smrod­ki nie po­ciągają, ale sza­nuję wy­bory i gus­ty in­nych osób. .

Miłego dnia Wam życzę. :) 

Nic bar­dziej nie po­ciąga ko­biet w mężczyźnie niż je­go ska­pitu­lowa­na, na­ga dusza ;)

Poz­dra­wiam przyz­woicie i dob­ra­noc ;) 

Jeśli po­gar­dy - dziel­nie sta­wię im czoła.
Jeśli ko­biety... zos­ta­je mi ka­pitu­lac­ja goła ;)

Poz­dra­wiam i idę spać, bo po­ra już niep­rzyz­woita. :)
Dob­ra­noc. :) 

Po­gar­dy ? Czy...ko­biety ? ;) 

gwałci­ciel­ka i jej twórca
mor­der­czy­ni, a jed­nocześnie... matka

Tyś to, a ja­koby nie Ty?... ;)
Po­gar­dy osaczają mnie. :D 

Liczyłem cicho na Twój zachwyt, ale przerósł mo­je ocze­ki­wa­nia. :) 

ale się roz­pi­sałeś Ar­tur ..cza­sem trze­ba być wa­riatem by po­konać po­zor­nie nor­malny ste­reotyp.... za­korze­niony szab­lon. .... zaw­sze pun­kt widze­nia za­leży od pun­ktu pat­rze­nia... po­dob­nie jak sposób oce­niania..... ba­zujący tyl­ko na ste­reoty­pach.....uogólnieniach.... ut­rwa­lonych przez tra­dyc­jo­nalizm ro­zumo­wania .... 

Tak się zas­ta­nawiam, czy fałszy­wa wa­luta nie trzy­ma się już ludzi o "pew­nej" wartości...
Z dru­giej stro­ny cza­sem praw­dzi­wa wa­luta też pot­ra­fi zmieniać ludzi, a no­minał by­wa względny, uza­leżniony od ich ocze­kiwań i [...] — czytaj całość

Da­je słowo, że to dob­re stwier­dze­nie :) 
A tak idąc da­lej tym tro­pem, można stwier­dzić, że fałszy­wa wa­luta na­wet o naj­większym no­mina­le, zmienia war­tość człowieka.
Wy­god­nie spra­wiać wrażenie nieob­liczal­ne­go, gdy w życiu naj­prościej jest roz­mieniać się na drob­ne :) 

pod­daję się ta­ta... de­finic­ja ko­dek­su jest bar­dzo nudną lekturą 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]