Słowami Boga nie dosięgniesz. – Meron

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Meron — zgromadziliśmy 4 opinie.

Słowa­mi Bo­ga nie do­sięgniesz.

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2016, 23:41

Ko­muni­kac­ja jest na wielu płaszczyz­nach; mo­wa ciała, dźwięki, zna­ki w za­leżności od for­my języ­ka i możli­wości od­bior­cy. Ko­muni­kac­ja pot­ra­fi po­ruszyć naszą świado­mość, a zna­jomość języ­ka nie chro­ni nas przed błęda­mi w ja­ki sposób wy­korzys­tu­jemy swoją wiedzę. 

...ale człowieka możesz dotknąć.
Lu­bię tu zaglądać do Ciebie;) 

Wier­nością Je­go przy­kaza­niom, tak. 

...choć już słowa­mi mod­litwy, zbliżysz się do niego...
Poz­dra­wiam nocą :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]