Serce mówi mi że [...] – Bauerek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bauerek — zgromadziliśmy 1 opinia.

Ser­ce mówi mi że ludzie są z na­tury dob­rzy, doświad­cze­nie te­mu przeczy.

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 października 2009, 14:35

Ludzie zaw­sze nas roz­cza­rowują i to w naj­mniej spodziewa­nym mo­men­cie, jes­teśmy za­wod­ni, po­zor­ni, obłud­ni...ale jeśli znaj­du­jemy w so­bie dość siły, by podjąć wewnętrzną walkę ze swoim "gor­szym" ob­liczem, ma­my szansę stać się dob­ry­mi ludźmi. Nie ma ideałów, więc nikt nie po­zos­ta­je bez wad i mu­simy szu­kać, próbo­wać dos­trze­gać w ludziach tą dobrą stronę ich natury... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

honey_007

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]