schowana prawda pod kłamstw [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

scho­wana praw­da pod kłam­stw warstwami
kto ją cho­wa tak skrzętnie przed nami?
wróg? ten, co zaw­sze za rękę z na­mi...

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 stycznia 2018, 12:39

Tak, to prawda.
Bar­dzo dziękuję za miłe słowa.
Wza­jem­nie. :)) 

Cias­no jest w objęciach kłam­stwa.
Dla­tego ser­ce zaw­sze się z niego wy­rywa.

Jak zwyk­le - niez­wykła myśl.
War­ta za­pamięta­nia, ku przes­trodze.

Poz­dra­wiam :) 

Mi­kołaj, Tomek,
Bar­dzo dziękuję za Waszą obec­ność i ko­men­tarze. :)

Cris,
Wszys­cy da­jemy się cza­sem nab­rać, bo mu­simy zaufać in­nym ludziom. Niektórzy to wy­korzys­tują, nies­te­ty.

Dob­rej noc­ki. :)) 

Nieco inaczej, nie jes­tem łat­wo­wier­na, ty­le że dałabym się nab­rać, gdy­bym zaufała, ale słucham intuicji...
Dob­ra­noc :) 

dla­tego naj­raźniej ze sobą..
bo 'ludzie' to pojęcie o war­tości.. rucho­mej :I niczym z gu­my.. dob­ry tek­st :) 

No tak, im ktoś bliżej nas tym łat­wiej za­dać cios. Niestety... 

Ela :)))))))

Cris,
Przyk­ro mi, tak cza­sem by­wa, gdy zaufa­my nieod­po­wied­niej oso­bie. Naj­częściej cier­pią oso­by wrażliwe,
bo wierzą w dob­ro in­nych i są ot­warte, ale to w nich jest najpiękniejsze...
Wza­jem­nie. :))

Madź,
On zmieniał się tyl­ko czasem, [...] — czytaj całość

Dr.Je­kyll lub Mr.Hy­de, to na pew­no któryś z tych dwóch!
No chy­ba, że to miłość, ale to już zu­pełnie in­na bajka.
Miłej nie­dzieli, Arturze! 

Os­tatnio na­wet doświad­czyłam :( słodziła pięknie, a za ja­kiś czas ...na wie­rzch...
Poz­dra­wiam :) 

To praw­da...
Kłam­stwo w tym kon­tekście po­wodu­je, że naj­praw­do­podob­niej nie do­kopiemy się do praw­dy... To naj­bar­dziej niebez­pie­czny sku­tek kłam­stwa.

Miłego Ar­turze :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]