Prawda zawsze patrzy prosto [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Praw­da zaw­sze pat­rzy pros­to w oczy, kłam­stwo wzro­kiem na bok ucieka.

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 maja 2019, 22:41

Pla­giaty się zdarzają, za­mie­rzo­ne i nieza­mie­rzo­ne. Zwyczaj­nie wiele osób po­dob­nie myśli, czu­je.
Jeżeli uważasz to za pla­giat, to wskaż ja­kieś wcześniej­sze źródło. Tak to się ro­bi i nie ma w tym niczego [...] — czytaj całość

tek­st pow­szechnie zna­ny od czasów, które pamiętam
Yes­tem, wiem że na­raziłem się nie tyl­ko To­bie, ale i może 90% użyt­kowników te­go portalu
nie żałuję, nie przyszedłem tu po­lować na co­kol­wiek, a na
fiszki dla siebie w szczególności, przyszedłem tu de­lek­to­wać się cudzą twórczością i ją wspierać
dla dob­ra użyt­kowników i dob­ra te­go portalu
jak widzisz bar­dzo się różnimy 

Ewa, wy­bacz, ale od­po­wiem te­mu znaffcy.

Mar­cin, nie in­te­resu­je mnie, od ko­go i jak głupie ra­dy ot­rzy­małeś. Przyk­re tyl­ko to, że nie pot­ra­fisz ta­kich "rad" oce­nić.
Nie odróżniasz żar­tu, od cham­skiego komentarza.
Nie masz [...] — czytaj całość

Wy­daje mi się, że mar­cin kas­per po­myliłeś miej­sca od­nosnie swoich ko­men­tarzy. Niebar­dzo mnie in­te­tesu­je co masz do yes­tem. Swoim ani­moz­jom, mo­ze po­winieneś da­wac upust na priv, a nie pub­licznie zgry­wasz hoj­ra­ka pod przykrywka.
Jes­li masz coś do mnie to­też prosze na priv. Ty­le w te­macie. Miłej niedzieli 

nie będę z Tobą polemizował
od tych, którzy już tu nie piszą i od tych, którzy cza­sem tu by­wają i z włas­ne­go dośw. wiem, że jes­teś tym, które­mu le­piej się nie narażać.
poz­wo­lisz, że [...] — czytaj całość

Mar­cin, wy­daje mi się, że pot­ra­fię, a Ty? Czy­tałeś swój wcześniej­szy wpis, w którym mnie ata­kujesz?
Chy­ba nie. Jeżeli coś masz do mnie, to śmiało, szczerze i bez ce­regieli, tyl­ko zacho­waj odrobinę [...] — czytaj całość

Ar­tur, prze­myśl to, co zaad­re­sowałeś do mnie, jeżeli jeszcze myśleć potrafisz 

Ewa, właśnie Ci to na­pisałem. Nie wiem, czy zaw­sze, wszys­tko za­leży od po­wodów, dla których mówi­my prawdę, lub kłamiemy.
Można prawdą za­bić, a kłam­stwem ura­tować życie... choć to skraj­ne przy­pad­ki.

Mar­cin, nie bar­dzo wiem, o czym mówisz. Oba­wiam się, że Ty sam też wiesz jeszcze mniej.
Odez­wij się, kiedy Ci mi­nie PMS. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

nie po­leg­nij na ta­nich pochleb­stwach, na nich po­legło już wielu 

yes­tem miło cie widzieć tzn czy­tać. Praw­dy są różne masz rację., nieraz by­wają bo­les­ne, ale zaw­sze le­piej z prawdą się mie­rzyć niż z kłam­stwem na­wet z tzn. dla dob­ra wypowiadanym.

mar­cin kas­per niebar­dzo wiem o co ci chodzi

Pozdrawiam):) 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]