powodem większości cierpień jest [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 26 opinii.

po­wodem większości cier­pień jest głód
głód miłości

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 grudnia 2017, 19:04

Cen­na uwa­ga na te­mat nieumiar­ko­wania w spożywa­niu... miłości. :)
Dziękuję.
Miłego pod­wie­czor­ku. :)) 

zbyt wiele te­go głodu, nies­te­ty ... a kiedy oko­liczności się zmieniają z umiarem trze­ba go zas­po­kajać, bo może się skończyć jeszcze gorzej niż głodowanie... 

Nies­te­ty, cza­sami szu­kamy i nic, a in­nym ra­zem cały ele­men­tarz. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

zwyk­le trud­niej ten bra­kuja­cy ele­ment .... 

Dob­ra­noc :-))) 

Właśnie.
Cza­sem jeszcze trud­no od­na­leźć bra­kujący ele­ment... ko­goś, al­bo siebie sa­mego. ;)
Dziękuję.
Dob­rej no­cy. :)) 

Z miłością nie ma prob­le­mu, trze­ba się je­dynie ot­worzyć. Nie tyl­ko na dru­giego człowieka, ale i na siebie... 

Bożen­ko, jes­teś w błędzie
między na­mi nic nie będzie

Jeśli chodzi o Ka­rolinę, to jest mi miło i nie rób scen. :)) 

Wca­le nie jest ci miło. Zos­taw Ka­rolinę ona ma innego. 

Miło mi Cię widzieć.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]