podziałów nie tworzą odmienne [...] – zatopiony.wrak.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zatopiony.wrak. — zgromadziliśmy 11 opinii.

podziałów nie tworzą od­mien­ne de­cyz­je, a reak­cje na nie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2019, 17:34

Cała przy­jem­ność po mo­jej stro­nie, P. 

cześć Mar­cin, miło mi, że wpadłeś 

Mądre. 

Te­raz, co­kol­wiek nie zro­bię, to mam przeg­wizda­ne, bez względu na to, czy się zgadzam, czy nie. :D
Muszę użyć "koła ra­tun­ko­wego" i posłużyć się tek­stem Pinokia:
" - Nie byłbym do końca szcze­ry twierdząc, [...] — czytaj całość

nie twier­dzę tak (:
dla mnie to przy­jem­ność roz­ma­wiać i wy­ciągać wnioski

na wszel­ki wy­padek się ze mną nie zgadzaj :)
dob­re­go dnia 

Wyj­dzie, że jes­tem cze­pial­ski, kłótli­wy i upier­dli­wy. Yes­tem. :D
Ale cza­sami uda­je mi się po­hamo­wać. :P
W tym wy­pad­ku wy­pada mi się z Tobą zgodzić, na wszel­ki wy­padek. :D
Dob­rej no­cy. :)) 

Rad­ku, słusznie zwróciłeś uwagę na kon­sekwen­cje, w tym rzecz

yes­tem, oczy­wiście, że so­bie poz­wa­laj, to ge­neru­je dob­re roz­mo­wy (:
masz rację, że podziały można tworzyć w pełni świado­mie, reak­cje są na­tural­ne, ale nie zawsze [...] — czytaj całość

Sko­ro możemy się nie zgadzać, to poz­wolę so­bie na skromną niez­godę. ;)
Reak­cje są wy­nikiem pew­nych de­cyz­ji, to fa­za działania, która rzeczy­wiście tworzy cza­sem małe ra­ny, a in­nym ra­zem prze­paść nie do pokonania.
Na [...] — czytaj całość

Możemy się nie zgadzać, a wciąż być niepodziele­ni. Dys­ktu­tując lub mil­cząc z sza­cun­kiem do od­mien­nych poglądów. Dla­tego zgadzam się. Reak­cje mogą nieść większe kon­sekwen­cje niż różni­ce, które je wywołały. 

to in­ny temat 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]