początkiem jest matka, końcem [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 12 opinii.

początkiem jest mat­ka, końcem śmierć

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2018, 18:19

Gdzieś nam w tym wszys­tkim za­gubił się śro­dek, złoty śro­dek mat­ki. ;) 

mat­ka to początek końca
od­ry­wając się od mat­ki poszu­kuje­my matki
w przy­pad­ku ko­biety by­wa, że oj­ca ja­ko naj­bliższe­go mat­ce mężczyz­ny, czy­li da­lej matki

a win­niśmy śmier­ci, czy­li końca
doświad­czając śmier­ci, sym­bo­liczne, bądź dzięki zdarze­niom, które nas spo­tykają, lub które sa­mi inic­ju­jemy umiera­my dla ciała
a rodzi­my się dla duszy

to pod­sta­wa każdej re­ligii, fi­lozo­fii, psycho­tera­pii, często mi­tolo­gii, literatury 

może mat­ka to ko­niec początku
'od­ry­wając' się od mat­ki szu­kamy podświado­mie początku 

Gorzej jak mat­ka sa­ma sta­je się końcem. 

A dokład­niej sam śro­dek mat­ki. ;) 

Początkiem była śmierć. Kiedy po­jawiło się życie, zaczęło się mnożyć i już jest nie do opa­nowa­nia. ;)
Żar­to­wałem. :) 

Śmierć to też mat­ka , ty­le że wa­riat­ka
.. 

miłość po­jawia się ... gdy /..... 

Jedyne 

ta­kie są naj­lep­sze ponoć 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?