początkiem jest matka, końcem [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 12 opinii.

początkiem jest mat­ka, końcem śmierć

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2018, 18:19

Gdzieś nam w tym wszys­tkim za­gubił się śro­dek, złoty śro­dek mat­ki. ;) 

mat­ka to początek końca
od­ry­wając się od mat­ki poszu­kuje­my matki
w przy­pad­ku ko­biety by­wa, że oj­ca ja­ko naj­bliższe­go mat­ce mężczyz­ny, czy­li da­lej matki

a win­niśmy śmier­ci, czy­li końca
doświad­czając śmier­ci, sym­bo­liczne, bądź dzięki zdarze­niom, które nas spo­tykają, lub które sa­mi inic­ju­jemy umiera­my dla ciała
a rodzi­my się dla duszy

to pod­sta­wa każdej re­ligii, fi­lozo­fii, psycho­tera­pii, często mi­tolo­gii, literatury 

może mat­ka to ko­niec początku
'od­ry­wając' się od mat­ki szu­kamy podświado­mie początku 

Gorzej jak mat­ka sa­ma sta­je się końcem. 

A dokład­niej sam śro­dek mat­ki. ;) 

mat­ka jest raczej srodkiem 

Początkiem była śmierć. Kiedy po­jawiło się życie, zaczęło się mnożyć i już jest nie do opa­nowa­nia. ;)
Żar­to­wałem. :) 

Śmierć to też mat­ka , ty­le że wa­riat­ka
.. 

miłość po­jawia się ... gdy /..... 

Jedyne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia