Patrząc na cierpienie osób [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 18 opinii.

Pat­rząc na cier­pienie osób w po­deszłym wieku, śmiało można stwierdzić,
że z Je­zusa to jest na­wet cwa­niak. Um­rzeć w si­le wieku, nie zaz­nając uroków sta­rości.

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2017, 19:53

od­po­wie­dzi szu­kaj w moim dzi­siej­szym tekście

również dla­tego "wpap­rałam" się dziś na Cytaty.info... 

@szpiek
hm hm hm.. czy sta­rość jest upo­korze­niem? pam­persy, cho­roby ., raczej do­bijająca jest ta pro­za życia , niż jej elementy 

Nie wiem jak ob­rażają się uczu­cia :-) To tak jak­by zmoczyć wodę.
Znając oko­liczności na­rodzin i śmier­ci Je­zusa, to myślę, że znał on co to jest upokorzenie 

@Whitename
masz rację. Do­dam tyl­ko, że w przy­pad­ku Je­zusa ob­nażenie trwało kil­ka godzin. Niektórzy muszą nieść to przez dob­rych kil­ka/naście lat. Do te­go przeróżne cho­roby etc.. jak to na starość. 

Pam­pers = czy­taj. z szat ob­nażony. To jest to sa­mo. Jak­by Cię ro­zeb­ra­li do na­ga, bądź założyli pam­persy w wieku 60 lat, to jak­byś się poczuł? Tak sa­mo. Te sy­tuac­je są podobne. 

Tak, ro­zumiem Ciebie. Jed­nak nie o umiera­nie mi chodzi. O cier­pienie też nie.
A o życie. Zas­ta­nawia mnie po pros­tu to, jak zacho­wałby się Je­zus, gdy­by mu­siał no­sić na sta­rość pam­persy? I może to ob­ra­zi ko­goś uczu­cia re­ligij­ne, ale nie sądzę, że to jest ja­kieś hej­to­wanie. Raczej zwykła zaduma. 

sta­rość z pew­nością nie bo­li, aż tak, jak śmierć Je­zusa. Po pros­tu to chy­ba niefor­tunne porównanie. 

Wiesz jak wyglądała i ile trwała śmierć na krzyżu ? To była naj­bar­dziej upod­lająca i ok­rutna ekze­kuc­ja w ówczes­nych czasach. 

Stwier­dziłem tyl­ko fakt, że Je­zus nie wie jak to jest być niedołężnym człowiekiem.
Co Wy so­bie po­myśle­liście, to już wasza sprawa. 

co ma do te­go Je­zus ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem