Nikt nie robi gorszej [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 13 opinii.

Nikt nie ro­bi gor­szej rek­la­my Chrześci­jaństwu niż Kościół

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 15:33

Prze­sadzasz, o 20-30 lat­kach mam całkiem dob­re zda­nie. Nie wiesz, ja­kie mam zda­nie o in­nych gru­pach wieko­wych. :D Tak, to tyl­ko ludzie, cza­sem gor­si od tych, dla których po­win­ni być przykładem. Może [...] — czytaj całość

Ja mam trochę lep­sze zda­nie o 20-30 lat­kach, ale pew­nie nie jes­tem obiek­tywny :-)
Z kle­rem mam bar­dzo skraj­ne doświad­cze­nia, od księży o złotym ser­cu, po księży o złotym tyl­ko w portfelu, [...] — czytaj całość

Czy mo­dy? To raczej od­ci­nanie się od za­bobo­nu, od in­fantyl­ne­go spoj­rze­nia na kwes­tię wiary, od włażenia z bu­ciora­mi w in­tymność, od ciem­nej chmu­ry ciągnącej się za kle­rem i niektóry­mi wyz­nawca­mi, od moherowych [...] — czytaj całość

Myślę, że ateizm, to te­raz wśród najmłod­sze­go po­kole­nia kwes­tia mo­dy, dla osób 20-30 lat ko­jarzy on się z wyk­ształce­niem, wyższą kul­turą , no­woczes­nością i lo­giką itd.
Co do KK i fil­mi­ku, to z ta ich ob­sesją na pun­kcie ona­niz­mu, to już pa­rodia ... 

Szum w in­terne­cie może zro­bić na­wet je­den człowiek.
Zas­tanówmy się, kto na tym szu­mie może skorzys­tać i będzie wiado­mo, kto ta­kie działania wspiera.
Wielu ka­tolików mających wszys­tkie klep­ki pat­rząc na poczy­nania kle­ru widzi błędy [...] — czytaj całość

Roz­ba­wiło mnie to
https://youtu.be/2L_6SZ-ysLs 

sa­mi so­bie wys­ta­wiają opi­nie ! 

Po­win­ni dać nam wiek­szą swo­bodę ludzie są zmęcze­ni życiem prob­le­mami bra­kiem pra­cy per­spek­tyw. Man­na nie spa­da jed­nak z nieba dzieci wy­magają czsu i pieniedzy. 

Hmm.. po­dob­no 3-5% Po­laków to ateiści, a szu­mu w in­terne­cie ro­bią jak­by było ich 50%, 90% z tych których spo­tykam po dłuższej roz­mo­wie, oka­zuje się, że tak nap­rawdę to mają do­syć pol­skiego ka­toli­cyz­mu, pełne­go fo­bi, śred­niowie­cznych ry­tuałów, rocznic, nac­jo­naliz­mu. Kiedyś zna­joma przy­wiozła z Włoch rodzinę męża, są ka­toli­kami, to dosłow­nie łapa­li się za głowę 

Jest w tym dużo rac­ji, niestety...
I nie tyl­ko sa­mi źli pas­terze, ale też tępa ma­sa ludzka, słaba, bez­myślna, zakłama­na, wyp­cha­na pychą i hi­pok­ryzją, chci­wa i le­niwa, pełna grzesznych myśli, słów i czynów... choć to wszys­tko w dużym stop­niu jest "zasługą" tych uczo­nych, co w powłóczys­tych sza­tach zaj­mują pier­wsze miej­sca w świąty­niach...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne