Nie wrzucaj y wszystkich [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie wrzu­caj y wszys­tkich do jed­ne­go wora.
Ks. Jan Klu­kow­ski w la­tach osiem­dziesiątych
przy­wozil nam z Niemiec naj­smaczniej­sze ba­toni­ki! Nie mog­liśmy się docze­kać następnej ka­teche­zy, nie chodzi tu tyl­ko o ba­toni­ki, ale o szlachet­ność, mądrość i je­go dobroć!
Ku pa­mięci Księdza Ja­na.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2019, 12:17

I ja na swo­jej drodze spot­kałam wspa­niałych księży,nies­te­ty tych mniej faj­nych również .Na szczęście tych dru­gich jest dużo mniej. 

ode mnie podzięko­wania za ten wpis

znam wielu wspa­niałych księży,
którzy naj­ciszej jak tyl­ko mogą, zmieniają ten świat na lepszy

zda­je się, że w KK sta­nowią większość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte