Nie narzędzie a technika [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wo­jow­ni­ka.

myśl • 22 lutego 2018, 17:24

Przez umiłowa­nie do roz­miaru narzędzia, a może przez niena­wiść do much... niejed­na woj­na wy­buchła. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Może tak a może nie.
Ja bym do much na­wet czol­giem. Nie cier­pię much 

Nie strze­la się z ar­ma­ty do muchy :-) 

Bożen­ka, to ta­ka wojownica
której im­po­nuje duża... haubi­ca :D 

To wal­ka na słowa chy­ba tylko. 

A o co toczy się wal­ka ? 

Jed­nak wolę po­kaźne narzędzia. 

Przyk­ro mi.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Two­ja mnie też 

Cza­sami wys­tar­czy być, by ko­muś pok­rzyżować pla­ny. To też walka.
Z dru­giej stro­ny można zro­bić nieświado­mie coś, co będzie odeb­ra­ne, ja­ko ag­resja i zos­ta­je się wo­jow­ni­kiem bez narzędzia, bez techni­ki i na­wet wbrew włas­nej wo­li.
Two­ja ar­gu­men­tacja mnie nie prze­konu­je. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]