Nie narzędzie a technika [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 12 opinii.

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wo­jow­ni­ka.

myśl • 22 lutego 2018, 17:24

Przez umiłowa­nie do roz­miaru narzędzia, a może przez niena­wiść do much... niejed­na woj­na wy­buchła. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Może tak a może nie.
Ja bym do much na­wet czol­giem. Nie cier­pię much 

Nie strze­la się z ar­ma­ty do muchy :-) 

Bożen­ka, to ta­ka wojownica
której im­po­nuje duża... haubi­ca :D 

To wal­ka na słowa chy­ba tylko. 

A o co toczy się wal­ka ? 

Jed­nak wolę po­kaźne narzędzia. 

Przyk­ro mi.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Two­ja mnie też 

Cza­sami wys­tar­czy być, by ko­muś pok­rzyżować pla­ny. To też walka.
Z dru­giej stro­ny można zro­bić nieświado­mie coś, co będzie odeb­ra­ne, ja­ko ag­resja i zos­ta­je się wo­jow­ni­kiem bez narzędzia, bez techni­ki i na­wet wbrew włas­nej wo­li.
Two­ja ar­gu­men­tacja mnie nie prze­konu­je. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 13:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:43zofija do­dał no­wy tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]

dzisiaj, 11:45róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ka miłość, która [...]

dzisiaj, 10:27Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Melodia serc ღ 

dzisiaj, 10:26Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Nadzieja...dlaNICH

dzisiaj, 10:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie

dzisiaj, 10:01Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie