nie ma złych decyzji, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 32 opinie.

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie błędne oczekiwania

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie związa­ne z ni­mi ocze­kiwa­nia

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lipca 2018, 12:00

Tak so­bie myślę, że wielu by tak chciało, żeby ludzie nie mieli ocze­kiwań, tyl­ko podążali wyz­naczo­nymi im lo­sami przez nich przy­goto­wany­mi. Zresztą prze­cież na tym po­lega ten ludzki? świat. 

Miło mi, ja też się z Tobą muszę zgodzić. :) 

yestem
je­dyne co mi po­zos­tało to to się z tobą zgodzić 

Być może to dob­rze, że zgadzasz się z Auto­rem. :) 

(naj­bar­dziej zas­ta­nawiaj­cy jest fakt, ze jest to Ti­betan sto­ry about Chi­nese far­mer ;) 

zgadzam sie z daniolem

przy­pomi­na mi sie bud­dyj­ska bajka:
Odtwórz  

Za­puszczasz się w pro­wokację zbyt da­leko. :)
Zreg­re­sować się w za­bawie z dziec­kiem? Prze­cież Twoim zda­niem dziec­ko uważa, że jest dorosłe?
Błąd na błędzie, ale tak to jest z do­morosłymi psycho­loga­mi, którzy zjed­li kilka [...] — czytaj całość

zakładam, że byłeś dzieckiem
przy­puszczam, że ich nie masz
śmiem twier­dzić że nie czy­tujesz o psycho­logii dziecka
i jes­tem wręcz pe­wien, że (jeżeli jes­teś oj­cem) to two­je ego jest zbyt skos­tniałe, by poz­wo­lić ci zregresować [...] — czytaj całość

Dziec­ko, które ba­wi się w do­rosłych, jest dziec­kiem, sa­mo też tak uważa, ale ba­wi się w dorosłych.
Nie zmienia to fak­tu, że cza­sami dziec­ko by­wa doj­rzal­sze od niektórych dorosłych.
Ow­ce, które skaczą w przepaść [...] — czytaj całość

ro­zumiem, że mniemasz, iż większość z nas jest zdro­wa (niepa­tolo­giczna), dob­ra i oświeco­na, i tę przyg­niatającą większość niszy ta cho­ra, pa­tolo­giczna mniej­szość, te jednostki
mam ro­zumieć, że uważasz, że jes­teś(my) tak słabi (a [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]