... nie jestem materialistą, [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 4 opinie.

... nie jes­tem ma­terialistą, nie jes­tem ego­cen­try­kiem, sno­bem, so­biepa­nem, nar­cy­zem, sa­molu­bem, itd... ale jes­tem egoistą, bo ocze­kuję choćby "dziękuję", choćby uśmie­chu, choćby od­ro­biny wdzięczności lub uz­na­nia w czyiś oczach... i od kiedy spos­trzegłem, że zaw­sze coś w za­mian dos­taję, łat­wiej mi zro­zumieć świat, in­nych i sa­mego siebie... łat­wiej się uśmie­cham, rzadziej złoszczę, więcej dob­ra i szczęścia dos­trze­gam... chętniej i łat­wiej po­magam... czy nap­rawdę dos­trzeżenie włas­nej "wa­dy" (choć dla mnie, ten rodzaj egoiz­mu, to nie wa­da) jest złe?... czy na prawdę każdy "egoizm" jest zły?...
... i ta­kiego "egoiz­mu" życzę każde­mu...

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2017, 06:14

Taaa... Nasze ocze­kiwa­nia i pos­ta­wy kreują świat.

:-) 

bez od­wza­jem­niania ten świat byłby nic nie wart, a tym sa­mym ludzie by­liby ta­cy ... nieludzcy ? Choć nie brak tych os­tatnich, to jed­nak jest jeszcze ta różno­rod­ność w nas, która do­daje otuchy, rodzi nadzieję i uśmie­cha się do dru­giego...egois­ty :) 

...bo na­wet, kiedy pat­rzy­my w lus­tro, przegląda­my się w czyichś oczach.
Wszys­cy ma­my ocze­kiwa­nia i pot­rzebę od­wza­jem­nienia to chy­ba na­zywa się in­te­rak­cja lub po pros­tu więzi między­ludzkie. Gdy­byśmy nie ocze­kiwa­li uśmie­chu dru­giego człowieka, smut­ny byłby nasz włas­ny uśmiech.
Faj­ny zat­rzy­mywacz, miło po­myśleć cza­sem o sobie.;)
Dob­re­go dnia, Grzegorzu.:) 

Na­pisałem, co o tym myślę u Mar­ty, ale wiem, co masz na myśli, dla­tego zos­ta­wiam Ci fiszkę.
Miłego dnia. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy