niegoj czemu się goj gapi [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 18 opinii.

niegoj

cze­mu się goj ga­pi drwi so­bie i się śmieje?
sko­ro może czar­ny być - może też być ge­jem

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 marca 2018, 06:27

Grze­gorzu, choć od­po­wie­działeś tyl­ko Mir­ko­wi, poz­wolę się z tym nie zgodzić. Pogląd ka­tolików, że je­dyną praw­dziwą re­ligią jest ka­toli­cyzm nie jest żad­nym spad­kiem. Każda gru­pa wyz­na­niowa uważa, że jej świato­pogląd jest jedynie [...] — czytaj całość

... Mir­ku, to co przy­taczasz to in­ter­pre­tac­ja kapłańska... w sa­mym ST nig­dzie nie znaj­dziesz "po­gar­dy" dla "nieżydów"... mało te­go, w "or­to­dok­syjnym odłamie ra­biniz­mu" dzieli się "zba­wionych" na tych którzy idą "drogą Mojżesza" [...] — czytaj całość

Wi­taj Mag­da­leno, miło Cię gościć pod moją os­ca­rową niemyślą. :)) 

Dzień dob­ry ;))* 

Wstydzi się te­go, kim jest? Nie wy­daje mi się. Każdy naród ma włas­ne tra­dyc­je, his­to­rię, ideały, obycza­je, włas­nych bo­haterów i włas­ne traumy. To raczej uśmiech pożałowa­nia na myśl, że ko­muś in­ne­mu może [...] — czytaj całość

Czy Ju­daizm nie mówi, że goj to ktoś gor­szy - pod­człowiek, niżej is­to­ta stojąca od psa? 

... goj drwi i się śmieje, bo... wstydzi się te­go kim jest...

... Mir­ku, w ju­daiz­mie "goj" to ten co nie jest "wyz­nawcą Mojżeszo­wej religii"...


;-) 

Dob­ra­noc. :)) 

gdy­bym nie wie­rzyła w siebie nie było by mnie tu po kil­ku dniach;)oszczędzę te­go in­nym;-)miłego wie­czor­ka i dzięki za pa­mięć Arti;) 

Ka­ti, trze­ba w siebie wie­rzyć, a jeśli nie w siebie, to cho­ciaż w jakąś ut­ratę słuchu u Cy­tato­wiczów (tu śred­nia wieku jest po­noć 70 ) :D

Skrzyd­la­ty, dzięki... to będzie ta­ki No­bel ho­noris causa ;)
Obo­wiązki wzy­wają więc jeszcze raz Wszys­tkim dziękuję i życzę miłego po­połud­nia. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]