niegoj czemu się goj gapi [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 24 opinie.

niegoj

cze­mu się goj ga­pi drwi so­bie i się śmieje?
sko­ro może czar­ny być - może też być ge­jem

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2018, 06:27

Ge­rard Phi­lip­pe (chy­ba tak się pisze) w "Czer­wo­ne i czar­ne". Mój grill... 

No właśnie, Ame­lia... :) 
Niety­kal­ni to wyjątko­wo wyjątko­wy wyjątek.
Bo na te wszys­tkie As­te­rixy i Obe­lixy pat­rzeć nie mogę :P
Louis to wiado­mo, mea cul­pa, mea ma­xima cul­pa.
Ale więcej grzechów nie pa­miętam :))

Raz jeszcze poz­dra­wiam i miłego wie­czor­ku :) 

Ad­nachielu, cóż Ty wy­gadu­jesz??? A Niety­kal­ni, Ame­lia, Jeszcze da­lej niż północ, Leon za­wodo­wiec, Wiel­ki błękit, Za ja­kie grzechy... choć tu ma­my pop­rawność po­lityczną, ale na we­soło, a film całkiem dob­ry, a Louis de Funès i te wszys­tkie sta­rocie z nim, a cała se­ria TA­XI??? Grzeszysz. :P:D
Nie wy­pada stro­fować poetę, ale na­leży Ci się so­lid­na rep­ry­men­da, za "bez talentu"!!!
Wza­jem­ności :)) 

Nie narze­kaj­cież pa­nowie. Wszak Fran­cu­zi to do­piero nie pot­ra­fią ro­bić dob­re­go ki­na! :))
To tak jak z Ad­nachielem na cy­tatach - poeta lecz bez ta­len­tu :D

Ser­decznie pozdrawiam.
Si bon, si bon :) 

Co do ki­na euro­pej­skiego, to też jest zdo­mino­wane przez te­matykę tęczową, mniej­szościową, mig­ra­cyjną. Niektóre fil­my są całkiem niezłe, ale wpycha­nie ludziom na siłę tzw. pop­rawności po­litycznej, gra­nie uczu­ciami i zakłamy­wanie praw­dy też [...] — czytaj całość

Dziękuję Wam za Wasze mi wy­jaśnienia. Tak so­bie te­raz myślę o Two­jej myśli w kon­tekście no­minac­ji i nagród - Os­carów. Fak­tycznie goj się śmieje, bo tam się tak tęczo­wo i mniej­szościowo oraz dzi­wolągicznie dzieje, a tym­cza­sem życie so­bie się dzieje i moim zda­niem skrom­nym - ki­no euro­pej­skie i po­zapółnoc­noame­rykańskie jest mądrzej­sze i ogólnie lep­sze niż ki­no około i hol­ly­woo­dzkie. Poz­dra­wiam Was serdecznie. 

Grze­gorzu, choć od­po­wie­działeś tyl­ko Mir­ko­wi, poz­wolę się z tym nie zgodzić. Pogląd ka­tolików, że je­dyną praw­dziwą re­ligią jest ka­toli­cyzm nie jest żad­nym spad­kiem. Każda gru­pa wyz­na­niowa uważa, że jej świato­pogląd jest jedynie [...] — czytaj całość

... Mir­ku, to co przy­taczasz to in­ter­pre­tac­ja kapłańska... w sa­mym ST nig­dzie nie znaj­dziesz "po­gar­dy" dla "nieżydów"... mało te­go, w "or­to­dok­syjnym odłamie ra­biniz­mu" dzieli się "zba­wionych" na tych którzy idą "drogą Mojżesza" [...] — czytaj całość

Wi­taj Mag­da­leno, miło Cię gościć pod moją os­ca­rową niemyślą. :)) 

Dzień dob­ry ;))* 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja