Nawet gdy znajdujesz się [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Na­wet gdy znaj­du­jesz się pod wo­zem, to jeszcze nie tra­gedia… dopóki pod­trzy­mują go koła…

myśl dnia z 9 maja 2017 roku
zebrała 223 fiszki • 28 maja 2011, 10:07

Op­ty­miści to ludzie z wyob­raźnią oni zaw­sze zdołają się ja­koś po­cie­szyć na­wet gdy kół, rąk czy woźni­cy nie będzie. Realizm nie jest ta­ki straszny... 

Fiszka, bo nic , że jes­teś wśród ateistów na przykład, gdy masz wiarę w Boga. 

ha­ha, dob­re, śmie­szne, a prawdziwe:) 

bar­dzo dob­ra myśl ;)) 

O Tak :) Ge­rar­dzie jak zwyk­le ge­nial­nie :) 

Ge­rar­dzie,słowa te do­dadzą otuchy na­wet naj­większe­mu pe­symiście:)) Pozdrawiam:))) 

mmm...jak miło :-)))) 

Będzie mi bar­dzo miło widząc Cię u siebie...tak jak kiedyś...
Choć mo­ja "cha­ta" skrom­na i stra­wa nie wyszu­kana zaw­sze znaj­dziesz w niej kromkę pie­czo­nego chle­ba a na niej gniaz­do bociana...:) 

i na tym nie ko­niec muszę nad­ro­bić za­ległości za os­tatnie pół ro­ku...codzien­nie troszeczkę,aż zno­wu wciągnie mnie jak bagno... 

Dziękuję Wam miłe Pa­nie,że zaszczy­ciłyście mnie swoją wi­zytą w moich skrom­nych progach... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]