nawet gdy siądzie mi [...] – .Rodia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest .Rodia — zgromadziliśmy 23 opinie.

na­wet gdy siądzie mi psychi­ka, wo­la życia będzie zaw­sze stać twar­do na no­gach

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 sierpnia 2014, 14:34

wciąż aktualne 

Te­go To­bie życzę :) 

ta­kie ta­nie bra­nie pod włos, to możesz so­bie cze­sać na kimś innym
tak, jes­tem bar­dzo nis­ko, naj­niżej jak można
a te­raz życzę spo­koj­ne­go dnia 

nauko­wo udo­wod­nione nie jest na­wet to, że co­kol­wiek może być nauko­wo udo­wod­nione

" bym po­siadał jakąś psychikę, która mogła by so­bie siadać" - czy­taj ze zrozumieniem
wys­tar­czy już tej głupiej gadki
narazie 

nie wierzę w ta­kie coś jak dusza
ale słowo ład­ne, poetyc­kie, głębo­kie; można by się w nim roz­puścić

nie uważam, bym po­siadał jakąś psychikę, która mogła by so­bie siadać, wiec tyl­ko teore­tycznie-mo­tywująco do walki 

może piszę teore­tycznie
prze­zor­nie ubezpieczony 

też nie zaw­sze jes­tem pe­wien z cze­go wnioskować
z myśli, czy komentarza 

u mnie wszys­tko w porządku 

To kom­ple­ment - dziękuję
Też chodzę po tru­pach do ce­lu

Od­syłam do treści 'jądro ciemności'
Kur­tz to pos­tać naj­bar­dziej po­zytyw­na i je­dyny jest po­nad śred­nią ze zro­zumieniem is­to­ty praw­dzi­wej siły 

Hit­ler i Breivik też tak mieli...
Wiem oczy­wiście, że może to być je­den z wielu as­pektów tej myśli... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]