napisał do mnie po roku [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 18 opinii.

na­pisał do mnie
po ro­ku so­bie przypomniał
ma gdzieś co czuję
co u mnie jak so­bie radzę
znów mu się oczy zaświeciły
do tych wszys­tkich bez­wartościowych rzeczy
które mu­si mieć

kim kiedyś będzie
sko­ro je­go matkę stać tyl­ko na
parę skar­pet...
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 grudnia 2014, 00:24

no!
a te­raz, jest pan proszo­ny o ko­lej­ny wpis :))
pozdrawiam 

Yes­tem, miło Was widzieć. :)) 

Na­wołuję ra­zem z Tom­kiem :-)

Wra­caj Ar­tur, wraaacaj... 

Ar­tur wracaj..
to na­wet nie krzyk
to tyl­ko rozsądek :)

pozdrawiam 

całym swoim nie od­da­niem
nawza­jem ;)) 

Na­talio, to praw­da, że wiele naszych zwyczajów ma korze­nie dużo star­sze, niż myśli­my. To nic no­wego, że zwy­cięzcy wy­korzys­tują do swoich celów zwycza­je, wie­rze­nia, ob­rzędy, święte da­ty i miej­sca po­kona­nych...
A samo [...] — czytaj całość

au .. hm .. kto wie czy chrześci­jaństwo miałoby rację by­tu gdy­by nie kult słońca u pras­ta­rych Słowian .. sława w po­zytyw­nym te­go słowa znacze­niu jest opieczętowana [...] — czytaj całość

Na­talio, dziękuję za wyjątko­wy ko­men­tarz i niez­wykłą kolędę. :)
Jeśli ra­dość ob­da­rowy­wania, to Twoim zda­niem nie od­ruch ser­ca, tyl­ko fa­la podświado­mego sza­leństwa, to cieszę się, że jeszcze nam te­go sza­leństwa nie bra­kuje. Wybacz [...] — czytaj całość

Do­piero wte­dy kiedy ko­goś zab­raknie przy naszym sto­le pot­ra­fimy do­cenić bez­cenny wy­miar praw­dzi­wych pre­zentów Odtwórz  

Ra­dość ob­da­rowy­wania nig­dy nie współgrała ze zdro­wym rozsądkiem ,
bo­wiem płynie ona nie zaw­sze z ser­ca , często li tyl­ko na fa­li podświado­mości , po­niekąd bez­wied­nie na za­sadzie odruchu [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na