Murzyn nigdy nie zbieleje... – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 11 opinii.

Murzyn nig­dy nie zbiele­je...

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lutego 2018, 20:00

No tak... Dob­rze pod­chodzisz. :-))) 
To niej jest ab­so­lut­nie ob­ra­za dla ko­gokol­wiek. To raczej ubo­lewa­nie nad mecha­niz­ma­mi kierujący­mi człowiekiem. Wy­nikający­mi z wielu, różnych uwa­run­ko­wań. Bar­dzo sil­nych... Na­wet gdy­by chciałoby się inaczej, niez­mien­nych pop­rzez tę siłę...
:-))) 

A ja pod­chodzę do te­matu men­talnie, tyl­ko zas­ta­nawiam się czy jest to ob­ra­za dla ludzi białych czy murzynów ;] 

za­raz przy­pomi­na mi sie ka­wał z białą czekoladą 

a ja poczy­tałam z przy­jem­nością Wasze opi­nie , tym bar­dziej, że blis­kie moim poglądom :) 

Tak, dob­rze to pod­su­mowałaś, bo ta­kich ar­gu­mentów używa się właśnie po to, by zmieniać ta­kie ran­kingi dla włas­nych korzyści. Prog­no­zy... ciem­no je widzę, niestety... 

Świet­nie to ująłeś. :-)))

Większość z nas jest "in­na". Ty­le tyl­ko, że w różnym stop­niu to ujaw­nia i w różnym stop­niu zacho­wuje ocze­kiwaną pop­rawność. Każdy człowiek w głębi siebie ma swo­je włas­ne zdanie [...] — czytaj całość

Tak, ale oba­wiam się, że ludzie boją się dys­ku­tować, żeby im nikt nie przy­piął łat­ki ra­sis­ty, an­ty­semi­ty, czy ho­mofo­ba. ;) Wszędzie na świecie nie lu­bi się ludzi "in­nych", od­stających od ogółu. Żartuje [...] — czytaj całość

Co nie zmienia fak­tu, że jest to niemożli­we :-) 

murzy­nom to niepot­rzeb­ne :) 

Śp. się wy­bielił, a nie zbielał...

Trochę prowokacja...

Bar­dziej do zas­ta­nowienia, później do dys­kusji. Jed­no i dru­gie jest wciąż niedo­ceniane i nieumiejętnie sto­sowa­ne. Przyszłość zaś ma przeogromną...

Dob­re­go wie­czo­ru Ar­turze :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:15Whitename sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 10:09Whitename do­dał no­wy tek­st Relaqtamiloapilacyjnośc

dzisiaj, 09:39cyt.adela do­dał no­wy tek­st Większość ludzi czy­ni z [...]

dzisiaj, 09:31cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie można ni­komu odeb­rać [...]

dzisiaj, 08:58Whitename do­dał no­wy tek­st Paradyzmaty

dzisiaj, 08:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 08:34Whitename do­dał no­wy tek­st Kierunek owłado­bur­czy kończy się [...]

dzisiaj, 08:30zofija sko­men­to­wał tek­st Znasz to uczu­cie, kiedy [...]