Mówisz, że mam Ci [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 15 opinii.

Mówisz, że mam Ci to wytłumaczyć. Mogłabym chodzić z me­gafo­nem, li­tero­wać każde słowo, ty i tak nie zro­zumiesz.

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 sierpnia 2010, 15:46

naj­wy­raźniej tak... ale jak pop­ra­cuje­my nad tym to wreszcie kiedyś nasze zda­nia pok­ryją się wzajemnie;);)

pozdrawiam;) 

Ma­my różne zda­nia ^^ 

Ag­nie­szka nie o to mi chodziło... ja tez jes­tem te­go zda­nia, że trze­ba pra­wie wszys­tko wytłumaczyć, ale chodziło mi o to, że niektórych rzeczy nie da ra­dy się wytłumaczyć słowa­mi lecz ja­kimiś ges­ta­mi, ja­kimś zacho­waniem bo nie wszys­cy ro­zumieją nasze słowa tak jak my byśmy to chcieli:) 

Ciężki przy­padek ;)
Pozdrawiam. 

Oh, zap­ra­cowa­ny się znalazł.
Mam nadzieję, ale ja nies­te­ty nie jes­tem osobą cier­pliwą, mi­mo że do mnie pot­rze­ba wiele cier­pli­wości ^^ 

Zo­baczę, czy zmie­szczę w gra­fiku tę ko­misję. Jeśli tak to chętnie się sta­wie na miej­sce wezwania:)

A co do te­go ro­zumienia: krok po kro­ku i dot­rze prze­kaz do adresata. 

Tak, z chęcią zap­roszę pa­nią Kempę i pa­na z SLD, które­go naz­wiska nie jes­tem w sta­nie wymówić, aby zba­dać, czy to co mówisz jest prawdą.
Uważaj, niedługo w swo­jej skrzyn­ce poczto­wej znaj­dziesz list z wez­wa­niem! : ) 

Sor­ki, że ta­kie głupo­ty piszę, ale krótko spałem dzisiaj:D 

Sor­ki, nie miałem za­miaru ni­kogo zaginać:p
Is­tnieje też możli­wość, że ta oso­ba dokład­nie prze­widziała Twój tok myśle­nia, że po­myślisz so­bie, że jest ona zbyt tępa aby zro­bić z te­go użytek i nie będziesz jej oto podejrzewać?

Zresztą is­tnieje tyl­ko jed­no wyjście by to spraw­dzić. Ko­mis­ja śledcza:) 

Za­giąłeś mnie, Ra­fale, ale ja tak łat­wo się nie poddam.
A może ta dru­ga stro­na jest zbyt tępa, aby wy­korzys­ty­wać to dla włas­nych celów? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st Wypijmy wszys­cy za mo­je [...]

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]